’’

BT - - NYHEDER - Sø­ren Pind, Ven­stre

Re­ge­rin­gen har gen­nem­ført lem­pel­ser for kri­mi­nel­le ud­læn­din­ge og skabt me­re at­trak­ti­ve asyl­for­hold - flygt­nin­ge får 10.000 kr. me­re om må­ne­den

I Ven­stre der­i­mod er split­tel­sen og ue­nig­he­den om ud­læn­din­gepo­li­tik­ken vok­set det se­ne­ste år. Man­ge i fol­ke­tings­grup­pen og bag­lan­det er util­fred­se med den hår­de kurs, der især teg­nes af po­li­tisk ord­fø­rer In­ger Støj­berg, retsord­fø­rer Kar­sten Lauritzen og uden­rigs­ord­fø­rer Sø­ren Pind. Det vi­ste sig f. eks. på som­mer­grup­pe­mø­det sid­ste ef­ter­år, og for ny­lig da næst­for­mand Kri­sti­an Jensen skrev en op­sigtsvæk­ken­de kro­nik hvor han bød flygt­nin­ge og ind­van­dre­re vel­kom­men til Dan­mark og der­med ud­for­dre­de In­ger Støj­bergs linje.

I So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes ana­ly­se­af­de­ling vur­de­rer man li­ge­frem, at ti-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.