Ra­sken­de trumf

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 22. MARTS 2015 vi har i Dan­mark: Det ene er at det ik­ke kan be­ta­le sig for lav­t­løn­ne­de at ar­bej­de, at man får for me­get ud af de of­fent­li­ge sy­ste­mer, og det an­det er ud­læn­din­gepo­li­ti­ken, « si­ger Ven­stres uden­rigs­ord­fø­rer og tid­li­ge­re in­te­gra­tions­mi­ni­ster Sø­ren Pind.

Hår­de an­greb på re­ge­rin­gen

Han læg­ger op til hår­de an­greb på re­ge­rin­gen for at ha­ve lem­pet for me­get på ud­læn­din­gepo­li­ti­ken.

» Re­ge­rin­gen har gen­nem­ført lem­pel­ser for kri­mi­nel­le ud­læn­din­ge og skabt me­re at­trak­ti­ve asyl­for­hold - flygt­nin­ge får 10.000 kr. me­re om må­ne­den, « si­ger han.

Af­skaf­fel­sen af de så­kald­te fat­tig­dom­sy­del­ser har haft kon­tant ef­fekt for flygt­nin­ge­fa­mi­li­er. Før vil­le en gen­nem­snit­lig flygt­nin­ge­fa­mi­lie om­reg­net til 2014- pri­ser ha­ve få­et 333.305 kr. om året, når bo­ligsik­ring, fri­plads i dag­in­sti­tu­tio­ner og bør­ne­pen­ge er reg­net med. Men ef­ter af­skaf­fel­sen af den la­ve start­hjælp er flygt­nin­ge fra dag ét be­ret­ti­get til kon­tant­hjælp, og den sam­le­de år­li­ge ind­komst in­klu­si­ve til­skud er der­for nu 454.215 kr. En dansk fa­mi­lie i sam­me si­tu­a­tion vil­le få det sam­me. I beg­ge reg­ne­ek­semp­ler skal der be­ta­les skat af hen­holds­vis start- og kon­tant­hjælp.

» Folk bli­ver stil­let over for et klart valg. Er det til­stan­de, man øn­sker, el­ler øn­sker man en for­an­dring? Vi vil la­ve reg­ler­ne om, så kri­mi­nel­le flygt­nin­ge skal ud­vi­ses, med­min­dre det med sik­ker­hed stred mod in­ter­na­tio­na­le reg­ler. Og si­den da er der mas­ser af kri­mi­nel­le ud­læn­din­ge, der på mystisk vis ik­ke er ble­vet ud­vist, « si­ger Sø­ren Pind.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.