Be­skyl­der DR for stem­me­fusk

Fans af ’ X Fa­ctor’- duo­en Ci­ty­bois ra­ser, for­di de me­ner, at de­res sms- stem­mer blev af­vist af DR

BT - - NYHEDER - Ron­ni Bur­kal Nielsen ro­ni@ bt. dk Fo­to: Esben Sal­ling

OP­RØR

De var book­ma­ker­nes helt sto­re fa­vo­rit­ter. På Fa­ce­book er der over 59.000 per­so­ner, der ’ sy­nes godt om’ dem. Og al­li­ge­vel måt­te Ci­ty­bois i går vin­ke far­vel til årets ’ X Fa­ctor’- ti­tel, for­di de ik­ke fik nok sms- stem­mer.

Hund­red­vis af te­e­na­gepi­ger fik i fre­dags knust de­res hjer­ter, da duo­en Ci­ty­bois måt­te for­la­de det­te års ’ X Fa­ctor’. Ef­ter duo­en hav­de sun­get de­res sid­ste sang i showet, blev de es­kor­te­ret ud til pres­sen - for­bi grå­d­kval­te pi­ger, der var trop­pet op i DR By­en.

På trods af den mas­si­ve fy­si­ske op­bak­ning til Thor Far­lov og Anthon Edwards, som sam­men dan­ner Ci­ty­bois, var det ik­ke nok til at sen­de dem vi­de­re i pro­gram­met. Duo­en røg ud til for­del for færø­ske Jóg­van, for­di der ik­ke var nok per­so­ner, der hav­de stemt på dem.

På de so­ci­a­le me­di­er Twit­ter, Fa­ce­book og In­s­ta­gram be­gynd­te hash­tag­get ’# BringCi­tyBoisBa­ck’ at spre­de sig som en step­pe­brand. Fle­re hund­re­de per­so­ner be­gynd­te at de­le bil­le­der af sms- be­ske­der, hvor folk hav­de få­et af­vist de­res stem­mer på Ci­ty­bois. I be­ske­der fra DR stod der blandt an­det:

’ Vi for­står desvær­re ik­ke den sms du har sendt til os på 1212. Kan du ha­ve glemt no­get el­ler skre­vet for­kert? Kig ef­ter og prøv igen. Man­ge hils­ner DR.’

Fle­re op­le­ve­de og­så, at de in­gen be­kræf­tel­se fik for den stem­me, de hav­de sendt. En af dem er Ma­ri­an­ne Edwards, som er mor til Anthon Edwards - den ene del af Ci­ty­bois.

Over 300 til­fæl­de

Hun var fre­dag in­de at se sin søn op­træ­de i DR By­en. Men da hun vil­le stem­me klok­ken 20.59, modt­og hun in­gen re­spons fra DR, selv­om hun hav­de sendt sin sms 20 mi­nut­ter in­den, af­stem­nin­gen var slut.

» Jeg un­dre­de mig over, at min be­sked ik­ke blev god­kendt. Det sam­me ske­te for en per­son, der sad på sam­me ræk­ke som mig, « si­ger hun.

Ma­ri­an­ne Edwards for­tæl­ler des­u­den, at fa­mi­li­en er ble­vet kon­tak­tet af over 300 an­dre per­so­ner, som hel­ler ik­ke kun­ne få god­kendt de­res stem­me.

Den sto­re op­bak­ning til Ci­ty­bois eska­le­re­de i går ef­ter­mid­dag, da en falsk be­sked fra DRs un­der­hold­nings­chef, Jan La­ger­mand Lund­me, be­gynd­te at fl­o­re­re på in­ter­net­tet.

’ Vi har gen­nem­gå­et stem­me­af­giv­nin­gen og må med rø­de ører in­drøm­me, at vi har fun­det nog­le ur­e­gel­mæs­sig­he­der. Da vi imid­ler­tid ik­ke kan ret­te op på fejl­en, har vi i redaktionen be­slut­tet, at he­le showet skal gå om på fre­dag d. 27,’ står der i den fal­ske be­sked.

Jan La­ger­mand Lund­me har selv set be­ske­den, men han un­der­stre­ger, at han ik­ke har skre­vet den.

Og der er godt nyt til Ci­ty­bois’ man­ge fans. For selv­om det er slut med ’ X Fa­ctor’, er det ik­ke for­bi med mu­sik­ken. Ef­ter fre­da­gens pro­gram for­tal­te duo­en til BT, at de snart sen­der en sing­le på ga­den.

Men hvor­dan kan det væ­re, at folk, som har stemt før klok­ken 21.20, har få­et en be­sked fra DR, som skri­ver, at de ik­ke for­står, hvad der står i be­ske­den?

» Det er, for­di folk har skre­vet for­kert, før de har skre­vet de rig­ti­ge tegn.

Hvor­for har de så ik­ke mod­ta­get en be­sked for de­res rig­ti­ge svar?

» De rig­ti­ge svar står i kø, for­di der er man­ge fle­re af dem, end der er af de for­ker­te svar. Det er vig­ti­ge­re, at de, der har stemt for­kert, får det først at vi­de, så de kan nå at stem­me igen. Hvis vi send­te sms’er ud til al­le med det sam­me, vil­le net­tet bry­de sam­men. «

Hvad med dem, som in­gen be­kræf­tel­se har få­et i lø­bet af af­te­nen?

» Hvis der er over­be­last­ning på ser­ve­ren, kan der ske det, at vi stop­per med at sen­de svar ud sent om af­te­nen, for­di vi ik­ke vil væk­ke folk. Så fort­sæt­ter vi med at sen­de sms’er ud om mor­ge­nen. «

Men kan du ga­ran­ta­re, at de per­so­ner, der har skre­vet CIT ( stem­me­an­gi­vel­sen for Ci­ty­bois, red.) i lø­bet af af­te­nen, har få­et god­kendt de­res stem­me?

» Ja, det kan jeg fuld­stæn­dig ga­ran­te­re. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.