Hu­sker ly­den af bom­be­fly

En fejl­bomb­ning af Den Fran­ske Sko­le ko­ste­de for 70 år si­den 104 men­ne­sker li­vet. I går blev de min­det

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk

TRA­GE­DIE

I går var det præ­cis 70 år si­den, at 86 børn og 18 voks­ne mi­ste­de li­vet på Den Fran­ske Sko­le i Kø­ben­havn, for­di en bri­tisk pi­lot fejl­ag­tigt tro­e­de, at det var Gesta­po- ho­ved­kvar­te­ret i Shel­l­hu­set, han ram­te med si­ne bom­ber.

Fle­re af of­re­ne blev ramt af mur­brok­ker, mens de var på vej ned i be­skyt­tel­ses­rum­me­ne. I går blev de så min­det på Fre­de­riks­berg Al­lé, hvor sko­len lå, og hvor der i dag er et min­des­mær­ke. Blandt del­ta­ger­ne var Frank­rigs og Stor­bri­tan­ni­ens am­bas­sa­dø­rer.

Men og­så nog­le af dem, der op­le­ve­de tra­ge­di­en på tæt hold, var mødt op. Blandt an­dre Jo­han- Ot­to Sch­midt. Han var 13 år og gik på Sct. Jør­gens Gym­na­si­um, da de bri­ti­ske bom­ber ram­te.

» Jeg så bran­den og øde­læg­gel­ser­ne. Det var for­fær­de­ligt. Fra ga­den kun­ne jeg se de sår­e­de og om­kom­ne bli­ve trans­por­te­ret over på Al­lé Sce­nen, mens Hip­po ( po­li­ti be­stå­en­de af ty­sker­ven­li­ge dan­ske­re, red.) di­ri­ge­re­de tra­fik­ken, « si­ger Jo­han- Ot­to Sch­midt.

Hør­te fly­e­ne i frik­var­ter

Han er i dag 83 år gam­mel, men hu­sker ty­de­ligt, hvor­dan han hør­te fly­e­ne i spi­se­frik­var­te­ret på Skt. Jør­gens Gym­na­si­um.

» Vi kig­ge­de op og så, at det var en­gel­ske fly. Og kort tid ef­ter hø­rer vi, at Fre­de­riks­berg Al­lé er bom­bet « , si­ger han. Han hu­sker og­så, at han sam­men med de an­dre ele­ver bag­ef­ter bli­ver gen­net ind på sko­len igen. Jo­han- Ot­to Sch­midt fryg­te­de den­gang i 1945, at den lej­lig­hed, han og fa­mi­li­en bo­e­de i, var brændt ned. Den lå nem­lig på Fre­de­riks­berg Al­le 54 kun 100 me­ter fra Den Fran­ske Sko­le.

» Midt i tra­ge­di­en blev jeg og­så glad, da jeg op­da­ge­de, at vo­res byg­ning sta­dig stod der, « si­ger Jo­han- Ot­to Sch­midt.

Cand. jur. og for­hen­væ­ren­de ge­ne­ral­kon­sul Jens Ege, der var mod­stands­mand, var li­ge fyldt 19 år, da bom­ber­ne faldt for 70 år si­den. Han var og­så mødt op til min­de­høj­ti­de­lig­he­den.

» Jeg cyk­le­de på Nør­re­ga­de, og plud­se­lig hør­te jeg et kæm­pe ra­bal­der. Så kom si­re­ner­ne, og jeg så fly­e­ne og skynd­te mig ned i nær­me­ste be­skyt­tel­ses­rum. Det var en for­fær­de­lig ulyk­ke, og det øde­lag­de den sejr, det var, at Shel­l­hu­set var ble­vet bom­bet. Pri­sen var høj, men det hjalp hel­dig­vis i kam­pen imod be­sæt­tel­sen, « si­ger Jens Ege.

Glem­mer det al­drig

For 83- åri­ge Jo­han- Ot­to Sch­midt, der er tid­li­ge­re di­rek­tør og mar­ke­ting­chef, var be­gi­ven­he­den me­get skel­sæt­ten­de:

» Det er et af de øje­blik­ke, der fæst­ner sig og bli­ver en del af én selv og ens hi­sto­rie, « si­ger han, mens han fra min­des­mær­ket og de for­sam­le­de men­ne­sker kig­ger over på den an­den si­de af Fre­de­riks­berg Al­lé, hvor Bet­ty Nan­sen Te­a­tret lig­ger.

De sår­e­de børn og voks­ne blev ef­ter bomb­nin­gen trans­por­te­ret over til Al­lé Sce­nen, som Bet­ty Nan­sen Te­a­tret hed den­gang. I øje­blik­ket op­fø­res fo­re­stil­lin­gen ’ The Bla­ck Ri­der’ med Jim­my Jør­gen­sen i ho­ved­rol­len på te­a­tret. ’ Him­mel og hel­ve­de byt­ter plads’, står der i beskri­vel­sen af fo­re­stil­lin­gen.

Det ske­te og­så den dag for 70 år si­den på te­a­tret. Et sted til hyg­ge og for­nø­jel­se blev plud­se­lig til la­za­ret og lig­hus.

Jo­han- Ot­to Sch­midt me­ner, at be­gi­ven­he­der som den­ne skal min­de os om, at vi al­drig må bli­ve hi­sto­ri­e­lø­se:

» Uden en for­stå­el­se af hi­sto­ri­en bli­ver vi rod­lø­se. « Den 21. marts 1945 om for­mid­da­gen fo­re­tog bri­ti­ske fly et an­greb på Shel­l­hu­set ved Vester­port Sta­tion, hvor Gesta­pos ho­ved­kvar­ter lå. An­gre­bet var suc­ces­fuldt, men end­te og­så tragisk, for­di Den Fran­ske Sko­le – hvor næ­sten 500 ele­ver be­fandt sig – blev ramt af bom­ber­ne. Un­der ind­flyv­nin­gen ram­te et fly en lys­mast på Vester­bro og styr­te­de ned tæt ved Den fran­ske Sko­le på Fre­de­riks­berg. På grund af rø­gen fra det nedstyr­te­de fly tog de ef­ter­føl­gen­de fly fejl af må­let og ka­ste­de de­res bom­ber over om­rå­det ved sko­len i den tro, at nedstyrt­nings­ste­det var må­let. 86 børn og 18 børn voks­ne mi­ste­de li­vet. En lang ræk­ke be­bo­el­ses­e­jen­dom­me på Mag­lekil­de­vej, Dr. Pri­e­mes Vej, Hen­rik Ib­sens Vej samt Ami­cis­vej blev me­re el­ler mwwwwin­dre jæv­net med jor­den.

Jo­han- Ot­to Sch­midt ( t. v.) og Jens Ege ( t. h.) kan beg­ge hu­ske, hvor­dan de en­gel­ske bom­be­fly fløj ind over Kø­ben­havn for 70 år si­den. Fo­tos: Jens Astrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.