’’

BT - - NYHEDER - Stan Lee om til­tal­te MT

hø­rings­rap­por­ter, som MT selv har un­der­skre­vet. Men da Ber­ling­s­ke be­skrev sa­gen i slut­nin­gen af au­gust sid­ste år, trak MT sin til­stå­el­se til­ba­ge.

MT har selv be­kræf­tet, at han i en år­ræk­ke le­ve­de som pro­fes­sio­nal gam­b­ler, og at han var kun­de hos Stan Lee. Det asi­a­ti­ske sel­skab le­ver af at pla­ce­re væd­de­mål hos de sto­re asi­a­ti­ske sports­bet­tings­el­ska­ber og vil al­tid tje­ne 2,5 pro­cent af et væd­de­måls vær­di, uan­set om væd­de­må­let går hjem el­ler ej. Stan Lee for­tæl- ler, hvor­dan sam­ar­bej­det ud­vik­le­de sig: » MT gik fra at pla­ce­re væd­de­mål på 1.000- 2.000 eu­ro, til plud­se­lig at vil­le spil­le 60.000- 80.000 eu­ro på en en­kelt kamp, « si­ger Stan Lee og ud­dy­ber: » Han for­tal­te, at han kend­te nog­le af de fod­bold­spil­le­re, der skul­le væ­re med i kam­pen. Jeg kan ik­ke hu­ske nav­net på hol­det, men det var be­stemt et kø­ben­hav­ner­hold. Vi ar­ran­ge­re­de et mø­de i Ma­cau. Det var før­ste gang, jeg mød­te ham, « for­tæl­ler Stan Lee.

Da de mød­tes i den ki­ne­si­ske spil­le­by Ma­cau, hav­de MT ta­get en an­den ung mand med, som han præ­sen­te­re­de som sin part­ner. Part­ne­ren er en af de fem sig­te­de i sa­gen. MT, part­ne­ren og Stan Lee mød­tes på luksus­ho­tel­let The Ve­ne­ti­an, hvor de spi­ste frokost sam­men og ef­ter­føl­gen­de gik på ca­si­no. MT har tid­li­ge­re be­kræf­tet over for Ber­ling­s­ke, at han har væ­ret i Ma­cau for at mø­des med spil­le­sel­ska­bet, og at det fo­re­gik på The Ve­ne­ti­an.

Hav­de pen­ge­ne med i kon­tan­ter

MT og hans part­ner be­tal­te selv fly­bil­let­ten, og for­in­den hav­de de to dan­ske­re væ­ret i Hong­kong, hu­sker Stan Lee. Mø­det var som an­dre bu­si­nes­smø­der, hvor Stan Le­es fir­ma stod som vær­ter. De­tal­jer­ne om det ek­stra­or­di­nært sto­re væd­de­mål var i for­vej­en af­talt via Sky­pe, og pen­ge­ne hav­de dan­sker­ne med i kon­tan­ter, for­tæl­ler Stan Lee. Præ­cis hvor­når den an­gi­ve­ligt fixe­de kamp blev spil­let, og hvad der blev sat­set på kam­pen, har Stan Lee ik­ke mu­lig­hed for at un­der­sø­ge, si­ger han. Fir­ma­et gem­mer ik­ke do­ku­men­ta­tion, der går læn­ge­re end tre år til­ba­ge i tid, ly­der be­grun­del­sen. De kam­pe, som po­li­ti­et me­ner er mat­ch­fixet, blev af­vik­let i ef­ter­å­ret 2010. Så I kam­pen sam­men? » Nej, vi kun­ne ik­ke se kam­pen, for­di den blev ik­ke trans­mit­te­ret på tv. Men MT var kon­stant på te­le­fo­nen. Han kom­mu­ni­ke­re­de med en, som gav ham op­da­te­rin­ger. 1- 0, 2- 0 osv. Jeg tror, at der ef­ter de før­ste 15 mi­nut­ter stod 3- 0. Hvis jeg ik­ke hu­sker galt, så end­te kam­pen 5- 0 el­ler 6- 0. Det hold, han hav­de ven­ner på, tab­te, « for­tæl­ler Stan Lee.

Han for­tal­te, at han kend­te nog­le af de fod­bold­spil­le­re, der skul­le væ­re med i kam­pen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.