AF­TA­LEN I MA­CAU

Fort­sat fra si­de 12

BT - - NYHEDER -

Stan Le­es for­kla­ring om, at MT fi k op­da­te­rin­ger over te­le­fo­nen, stem­mer overens med, hvad den medtil­tal­te i mor­gen­da­gens rets­sag NN har for­talt po­li­ti­et. Un­der kam­pen mel­lem Hvi­d­ov­re IF og Vej­le send­te NN an­gi­ve­ligt lø­ben­de sms’er til MT, mens MT var i spil­le­by­en Ma­cau. NN har og­så for­kla­ret po­li­ti­et, at han in­den kam­pen spil­le­de cir­ka 10.000 kr. i kio­sker i Vej­le på kam­pen. Det er dis­se væd­de­mål, der gør, at NN er til­talt for bed­ra­ge­ri. Kam­pen mel­lem Vej­le og Hvi­d­ov­re end­te 5- 0. Ved pau­sen var stil­lin­gen 4- 0.

Hvor man­ge per­so­ner sag­de MT, at han kend­te på hol­det?

» Må­ske tre el­ler fi re. Han tal­te ik­ke så me­get om det. Men hans part­ner var me­re med­del­som. Jeg hu­sker, at part­ne­ren for­tal­te, at de hav­de lånt pen­ge­ne fra no­gen. Ma­fi aen. De skul­le vin­de, el­lers vil­le de kom­me i pro­ble­mer hjem­me i Dan­mark. « Brug­te de selv or­det ma­fi a? » Nej, det gjor­de de ik­ke. Men de for­tal­te, at de vil­le få pro­ble­mer, hvis de ik­ke hav­de pen­ge med hjem. De var tem­me­lig sik­re på, at væd­de­må­let vil­le lyk­kes. Al­li­ge­vel kun­ne man godt se, at de var mærk­bart let­te­de, da scoren var 3- 0. «

Spil­le­de dit fi rma selv pen­ge på kam­pen?

» Nej. Vi le­ver af pro­vi­sion, og jeg vil ik­ke øde­læg­ge min egen for­ret­ning ved at gam­b­le. Jo stør­re be­løb du spil­ler hos mig, des fl ere pen­ge får jeg ud af det. Uan­set om du vin­der el­ler ta­ber. «

Eft er kam­pen blev sej­ren skyl­let ned med drinks, og de to dan­ske­re be­gynd­te at for­tæl­le lidt me­re om, hvor­dan den an­gi­ve­ligt fi xe­de kamp skul­le af­reg­nes med spil­ler­ne, hu­sker Stan Lee. MT for­tal­te og­så om spil­ler­løn­nin­ger i dansk fod­bold.

» Jeg kan hu­ske, at jeg jo­ke­de med, at MT skul­le be­ta­le reg­nin­gen, for­di han nu var ble­vet rig. Så for­tal­te han om, hvor­dan pen­ge­ne skul­le de­les i Dan­mark. Jeg ved ik­ke, hvor me­get han og hans rej­se- mak­ker end­te med at få selv. De for­tal­te, at løn­nin­ger­ne i dansk di­vi­sions­fod­bold er la­ve, så hvis du be­ta­ler ek­sem­pel­vis 5.000 eu­ro for en fi xet kamp, så er det go­de pen­ge for spil­ler­ne. « Du vid­ste, at kam­pen hav­de et aft alt re­sul­tat. Gør det ik­ke dig til med­skyl­dig?

» Hmm. Du kan ik­ke for­ven­te, at jeg skal si­ge nej til en god for­ret­ning. Hvis vi hav­de sagt nej til MT, var der hund­red­vis af an­dre sel­ska­ber i Asi­en, han kun­ne væ­re gå­et til. « en an­den rej­se til spil­le­by­en Ma­nila i Fi­lip­pi­ner­ne for at be­sø­ge det asi­a­ti­ske spil­le­fi rma.

Men rej­ser­ne til Asi­en fi k en en­de. I novem­ber 2011 skrev Stan Lee en ad­var­sel på in­ter­net­fora­er til an­dre bet­tings­el­ska­ber om MT.

Dan­ske­ren var lø­bet fra en spil­le­gæld til asi­a­ter­ne på om­trent 100.000 eu­ro, skrev sel­ska­bet. Den ud­læg­ning har MT af­vist over for Ber­ling­s­ke. Han for­kla­rer, at eft er mø­det i Ma­cau blev det aft alt, at MT skul­le ha­ve an­sva­ret for bet­ting­de­len af asi­a­ter­nes for­ret­ning. Men MT over­tog en for­ret­ning, der al­le­re­de hav­de op­ar­bej­det et un­der­skud, si­ger han. Det blev kun vær­re, da han i en pe­ri­o­de la­ve­de nog­le dår­li­ge bets, og de to par­ter drop­pe­de sam­ar­bej­det.

MT var af den over­be­vis­ning, at sa­gen mel­lem ham og asi­a­ter­ne var et af­slut­tet ka­pi­tel.

Over­fal­det

vi ta­ger, og som ik­ke end­te godt. I vo­res for­ret­ning har vi kun væ­ret ude for det fi re gan­ge. Langt stør­ste­par­ten af vo­res kun­der er se­ri­ø­se. « Så det er ba­re ær­ger­ligt? » Ja, det er ba­re ’ too bad’. Li­ge­som hos al­le an­dre sel­ska­ber. Hvis din kun­de går kon­kurs og ik­ke kan be­ta­le, så kan man som sel­skab ik­ke stil­le no­get op. «

Kun­ne man fo­re­stil­le sig, der var no­gen, der var in­ter­es­se­ret i at hjæl­pe jer med at fi nde de pen­ge? » Nej, nej. « Nej? » Vi fi k vist nog­le til­bud om at hjæl­pe med at fi nde ham. Men det er nyt­te­løst. Vi tror ik­ke på, at det hjæl­per at gå til ma­fi aen el­ler lig­nen­de for at få pen­ge­ne til­ba­ge. Og gør man det, så vil de kræ­ve en lat­ter­lig sum for at ind­dri­ve pen­ge. Hvis man i Asi­en vil ha­ve no­gen til at hjæl­pe med at fi nde pen­ge, så ko­ster det 60 pro­cent af be­lø­bet. Det gi­ver ik­ke me­ning for os. «

Ved I, at han blev tru­et i sin lej­lig­hed, og no­gen stak en kniv ned i hal­sen på ham? » Nej. « Tror du, det kun­ne ha­ve no­get at gø­re med de ting, I skrev om ham på di­ver­se in­ter­net­fora?

» Jeg tror nær­me­re, det har no­get at gø­re med den må­de, han op­fø­rer sig på. Selv om vo­res sam­ar­bej­de var af­slut­tet, kun­ne han jo sta­dig ha­ve haft gang i for­ret­nin­ger med an­dre. «

Så du ved ik­ke no­get om det over­fald, MT har væ­ret ud­sat for? » Nej. « Han si­ger, at der var eft er­ladt en sed­del med det be­løb, han skyld­te jer, og cif­re­ne til en bank­kon­to? » Hmm. « Sy­nes du, det er synd for ham, at han blev over­fal­det?

» Nej, selv­føl­ge­lig ik­ke. Den si­tu­a­tion har han selv bragt sig i. «

In­gen kom­men­ta­rer

Ber­ling­s­ke har i over­ens­stem­mel­se med god pres­seskik fo­re­lagt Stan Le­es op­lys­nin­ger for de til­tal­te og sig­te­de i sa­gen, og har gi­vet dem plads og mu­lig­hed for at sva­re for sig. In­gen har øn­sket at kom­men­te­re de nye op­lys­nin­ger.

Mø­det

med MT fo­re­gik eft er Stan Le­es op­lys­nin­ger i Ma­cau. En tid­li­ge­re po­rtu­gi­sisk ko­lo­ni, der i dag som Hong­kong er en del af Ki­na, men har del­vist selv­sty re. Ma­cau- be­bo­er­ne er­næ­rer sig i høj grad af turi­ster og spilleindustri.

Ma­cau

Stan Lee ( ne­derst) for­tæl­ler , om si­ne op­le­vel­ser med mat­ch­fixing i Hvi­d­ov­re IF i 2010.

Fo­to: Mads Nis­sen og Si­mon Læs­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.