’’

BT - - NYHEDER - Stan Lee

De for­tal­te, at løn­nin­ger­ne i dansk di­vi­sions­fod­bold er la­ve, så hvis du be­ta­ler ek­sem­pel­vis 5.000 eu­ro for en fi xet kamp, så er det go­de pen­ge for spil­ler­ne

De to til­tal­te i mor­gen­da­gens rets­sag, MT og NN, har kendt hin­an­den si­den gym­na­si­et, og NN har fun­ge­ret som en slags re­visor for MTs om­fat­ten­de gam­bling. De bo­e­de sam­men, mens de to fod­bold­kam­pe, som po­li­ti­et har eft er­for­sket, blev spil­let. Det har MT tid­li­ge­re for­talt Ber­ling­s­ke. Det var og­så NN, der iføl­ge egen for­kla­ring til po­li­ti­et send­te sms’er til MT, mens han var i Ma­cau.

Spil­le­gæld på 100.000 eu­ro.

NN har for­kla­ret til po­li­ti­et, hvor­dan fod­bold­spil­le­re fra Hvi­d­ov­re fl ere gan­ge duk­ke­de op i hans og MTs fæl­les lej­lig­hed i Kø­ben­havn, og at de en gang hen­te­de en bun­ke pen­ge så stor, at man skul­le bru­ge to hæn­der til at løft e dem. MT har og­så for­kla­ret til Ber­ling­s­ke, at han og NN har væ­ret på Om­kring halvan­det år eft er de an­gi­ve­ligt fi xe­de kam­pe, i som­me­ren 2012, luk­ke­de MT to mænd ind i sin lej­lig­hed i det in­dre Kø­ben­havn, for­di han ven­te­de en elek­tri­ker. Mæn­de­ne var ma­ske­re­de, og mens den ene tvang MTs mund op, stak den an­den en kok­kek­niv ned i hal­sen på ham, har MT tid­li­ge­re for­kla­ret Ber­ling­s­ke. Med sig hav­de de to over­falds­mænd et do­ku­ment med en ræk­ke tal. Det var en bank­kon­to og et be­løb, som MT hu­sker som 110.000120.000 eu­ro. Pen­ge­ne skul­le væ­re på bank­kon­to­en hos et spil­le­fi rma da­gen eft er, har MT tid­li­ge­re for­talt Ber­ling­s­ke.

Over for Ber­ling­s­ke be­kræft er Stan Lee, at der var et øko­no­misk mel­lemvæ­ren­de mel­lem MT og det asi­a­ti­ske spil­le­fi rma. Men han af­vi­ser at ha­ve sendt de mænd, der tru­e­de MT i hans lej­lig­hed. Stan Lee for­kla­rer, at MT vil­le væ­re agent for an­dre spil­le­re hos det asi­a­ti­ske spil­le­fi rma, og der­for fi k han en kre­dit­linje på om­trent 100.000 eu­ro. Men iføl­ge Stan Lee be­tal­te MT ik­ke en gæld, han op­ar­bej­de­de over tid.

Hvor­dan re­a­ge­re­de I, da han ik­ke be­tal­te jer?

» Der er ik­ke no­get, vi kan gø­re ved det. Det er en ri­si­ko,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.