Udskældt ’ Top Gear’vært gør co­me­ba­ck

BT - - NYHEDER - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk

SØN­DAG 22. MARTS 2015

CO­ME­BA­CK

Den bri­ti­ske tv- vært Je­re­my Clark­son, der har væ­ret sus­pen­de­ret fra BBCs po­pu­læ­re mo­tor­pro­gram ’ Top Gear’ si­den d. 10 marts i år, gør må­ske co­me­ba­ck i næ­ste uge, skri­ver den bri­ti­ske avis The In­de­pen­dent.

Je­re­my Clark­son skal iføl­ge avi­sen væ­re vært ved en ’ Top Gear’ li­ve- be­gi­ven­hed i Sta­van­ger i Nor­ge fre­dag d. 27. marts og lør­dag d. 28. marts.

Hvis BBC, der sta­dig sæl­ger bil­let­ter til pro­gram­met, si­ger god for, at han kan del­ta­ge, vil han ven­de til­ba­ge i rol­len som vært sam­men med Ri­chard Ham­mond og Ja­mes May, som iføl­ge en ræk­ke en­gel­ske me­di­er har næg­tet at pro­du­ce­re fle­re ’ Top Gear’epi­so­der uden den 54- åri­ge Je­re­my Clark­son.

Vold­somt skæn­de­ri

Sus­pen­sio­nen ske­te, ef­ter Je­re­my Clark­son end­te i et vold­somt skæn­de­ri med en pro­du­cer på det po­pu­læ­re bil­pro­gram, der har me­re end fem mil­li­o­ner se­e­re.

Et bri­tisk me­die har bl. a. skre­vet, at Clark­son skul­le ha­ve slå­et pro­du­ce­ren, mens en tals­per­son fra BBC har kaldt episo­den for en ’ høj­rø­stet dis­kus­sion’. Tv- sta­tio­nen er li­ge nu ved at un­der­sø­ge om­stæn­dig­he­der­ne nær­me­re. Ind­til da er re­sten af ’ Top Gear’- sæ­so­nen af­lyst.

BBC har kke haft no­gen kom­men­ta­rer til li­ve- showet i Nor­ge, men fo­re­lø­big ser det alt­så ud til, at de nor­ske fans har no­get at glæ­de sig til.

Je­re­my Clark­son har væ­ret vært på pro­gram­met si­den 2002. Hans per­son har tid­li­ge­re væ­ret om­gær­det af kon­tro­ver­ser. Se­ne­st ra­ge­de han uklar med det me­ste af Ar­gen­ti­nas be­folk­ning, da han un­der op­ta­gel­ser­ne til ’ Top Gear’ i Ar­gen­ti­na kør­te igen­nem lan­det med en num­mer­pla­de, der kun­ne re­fe­re­re til Fal­kland­skri­gen. Kri­gen er et øm­findt­ligt em­ne blandt bå­de eng­læn­de­re og ar­gen­ti­ne­re.

Je­re­my Clark­son skal ef­ter si­gen­de del­ta­ge i et ’ Top Gear’li­ve event i Nor­ge næ­ste we­e­kend. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.