PU­TIN BAG ATOM

Dan­ske krigs­ski­be kan iføl­ge rus­sisk am­bas­sa­dør bli­ve mål for atom- mis­si­ler

BT - - NYHEDER - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk

TRUS­LER

Den rus­si­ske am­bas­sa­dør,

Mik­hail Va­nin, der i et de­bat­ind­læg i Jyl­lands- Po­sten i går skrev, at dan­ske krigs­ski­be bli­ver mål for rus­si­ske atom- mis­si­ler, er ik­ke i fa­re for at bli­ve fy­ret af sin øver­ste chef præ­si­dent Pu­tin. Tvær­ti­mod kun­ne det li­ge så godt ha­ve væ­ret no­get, Pu­tin selv vil­le ha­ve sagt. Der­med kan Mik­hail Va­nin nemt ka­rak­te­ri­se­res som væ­ren­de den rus­si­ske le­ders for­læn­ge­de arm, me­ner uden­rigs­re­dak­tør på Ber­ling­s­ke, An­na Libak, der tid­li­ge­re har væ­ret kor­re­spon­dent i net­op Rusland.

» Det er en mand af sy­ste­met, og han gør præ­cist, hvad der bli­ver sagt, når man er på det ni­veau, som han er. Det kan godt væ­re, at han ik­ke di­rek­te har ko­or­di­ne­ret si­ne ud­ta­lel­ser med Pu­tin, men det er i di­rek­te for­læn­gel­se af den stra­te­gi, som er lagt i Kreml om, at man øn­sker at få lan­de som f. eks. Dan­mark til at æn­dre de­res uden­rigs­po­li­tik, « si­ger An­na Libak.

Atom- trus­ler

SØN­DAG 22. MARTS 2015 Det er Natos kom­men­de mis­silskjold med ba­se i Eu­ro­pa, der har få­et den rus­si­ske am­bas­sa­dør til at true med et ato­man­greb i Dan­mark.

Mis­silskjol­det er tænkt som en ud­vi­del­se af det ame­ri­kan­ske kon­cept, der lo­ka­li­se­rer atom- mis­si­ler­ne ved hjælp af ra­da­rer, og sky­der dem ned.

Dan­mark til­bød sid­ste år at bi­dra­ge til mis­silskjol­det, der iføl­ge Rusland ud­gør en sik­ker­heds­trus­sel, for­di det og­så kan pro­gram­me­res til at sky­de rus­si­ske mis­si­ler ned. I de­cem­ber slog den rus­si­ske uden­rigs­mi­ni­ster Ser-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.