- AM­BAS­SA­DØR

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 22. MARTS 2015 gej Lavrov fast, at Moskva vil kom­me med et ’ til­stræk­ke­ligt mod­svar’, som for­ven­tes at bli­ve fle­re nye mis­si­ler.

Iføl­ge An­na Libak har vi ik­ke før­hen væ­ret vant til så kon­tro­ver­si­el­le ud­ta­lel­ser fra en am­bas­sa­dør i Dan­mark.

» Tid­li­ge­re rus­si­ske am­bas­sa­dø­rer har væ­ret få­mæl­te, men Rusland vur­de­rer alt­så nu, at dan­sker­ne kan skræm­mes til at æn­dre de­res po­li­tik, så de ik­ke støt­ter mis­silskjol­det. De hå­ber på at bli­ve et land, som Dan­mark ik­ke øn­sker at læg­ge sig ud med, « si­ger An­na Libak, der me­ner, at trus­sels­bil­le­det har æn­dret sig

» Vi er ik­ke vant til at bli­ve tru­et så di­rek­te. Vi har jo he­le ti­den vidst, at Rusland har atom­vå­ben, men ved kon­stant at min­de os om det, frem­ma­ner de trus­len, så vi ik­ke kan tæn­ke på an­det, « si­ger hun.

Ik­ke en for­ta­lel­se

Mik­hail Va­nin er iføl­ge uden­rigs­re­dak­tø­ren ’ en mand i kar­ri­e­ren’. Der­for kan man ro­ligt reg­ne med, at hans ud­ta­lel­se ik­ke er en for­ta­lel­se.

Uden­rigs­re­dak­tø­ren for­tæl­ler, at Kø­ben­havn lig­ger om­kring 600 km væk fra Ka­li­nin­grad, hvor Rusland har sta­tio­ne­ret tak­ti­ske atom­mis­si­ler, Iskan­der, der kan bæ­re ato­ma­re spræng­ho­ve­der. De har en ræk­ke­vid­de på 500 km. Af­fy­rings­ram­per­ne vil dog og­så kun­ne bru­ges til atom- mis­si­ler, som kan ræk­ke læn­ge­re.

:

Dansk eks­pert er ik­ke i tvivl: Den rus­si­ske am­bas­sa­sør i Dan­mark er helt i tråd med Vla­di­mir Pu­tin, når han tru­er Dan­mark. Fo­to: Reu­ter og Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.