Når sy­geple­jer

En dansk sy­geple­jer­ske er fængs­let for tre mu­li­ge drab o

BT - - NYHEDER - Poul Høi og Li­ne Tolstrup Holm

SE­RI­E­MOR­DE­RE I KIT­TEL

lin@ ber­ling­s­ke. dk

Pa­tien­tens til­stand var ’ sta­bil’, som læ­ger­ne skrev i jour­na­len.

Den 63- åri­ge mand på stue 6 hav­de gen­nem­gå­et en luft­rørs­o­pe­ra­tion, og han lå nu i kun­stig ko­ma for at kom­me sig. ’ Sta­bil’ var godt, ’ sta­bil’ var ud­tryk for et mindste­mål af for­ud­si­ge­lig­hed og man­gel på alarm, og ’ sta­bil’ var til­stan­den, ind­til Ni­els Hö­gel trå­d­te ind på stu­en.

Den ty­ske avis Nordwest- Zei­tung be­skri­ver der­ef­ter et for­løb, som ly­der li­ge så utæn­ke­ligt, som det er sandt.

Ni­els Hö­gel var en 28- årig sy­geple­jer­ske, som si­den fol­ke­sko­len drøm­te om at hjæl­pe an­dre, og som ik­ke kun­ne bli­ve brand­mand, for­di han var ban­ge for høj­der. Så han blev sy­geple­jer­ske ak­ku­rat som sin far, og han vil­le ik­ke ba­re ta­ge blod­prø­ver og fyl­de for­mu­la­rer ud; han vil­le red­de liv.

Den ons­dag ef­ter­mid­dag var han ale­ne med den ko­ma­to­se pa­tient på stue 6, han fyld­te en sprøjte med 40 mm aj­ma­lin, som er en hjer­te­me­di­cin, der i sto­re do­ser kan fø­re til hjer­te­pro­ble­mer og lavt blod­tryk. Han kend­te bi­virk­nin­ger­ne, og bi­virk­nin­ger­ne var me­nin­gen. Han sprøjte­de do­sen ind i en ve­ne på pa­tien­ten, og sam­ti­dig sluk­ke­de han for et IV- drop med me­di­cin, der mod­vir­ke­de lavt blod­tryk. Re­sul­ta­tet var for­ud­si­ge­ligt. Pa­tien­tens blod­tryk faldt, pa­tien­tens hjer­te­pro­ble­mer steg, en over­våg­nings­a­larm gik i gang, og Ni­els Hö­gel sluk­ke­de for den. Nu skul­le han red­de liv. I sid­ste uge valg­te Østre Lands­ret at op­ret­hol­de va­re­tægts­fængs­lin­gen af en 30- årig sy­geple­jer­ske fra Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus. Po­li­ti­et sig­ter hen­de for i lø­bet af en nat­te­vagt mel­lem lør­dag 28. fe­bru­ar kl. 19.00 og søn­dag mor­gen 1. marts kl. 7.00 at ha­ve dræbt tre pa­tien­ter – to æl­dre mænd og en kvin­de – og for­søgt at dræ­be en fjer­de. Nat­te­vag­ten be­skrev hun iføl­ge Ek­stra- Bla­det på Fa­ce­book som den ’ vær­ste no­gen­sin­de’. Va­re­tægts­fængs­lin­gen lø­ber frem til tirs­dag, hvor den ef­ter an­kla­ger Jeanette Vin­centz An­der­sens for­vent­ning vil bli­ve for­læn­get, for­di po­li­ti­et er i gang med en ’ me­get om­fat­ten­de’ ef­ter­forsk­ning, som det hed­der.

Kvin­den næg­ter sig skyl­dig, og hen­des ven­ner og kol­le­ger kni­ber sig i ar­men. Kan det væ­re rig­tigt? Hun drøm­te al­tid om at bli­ve sy­geple­jer­ske, hun fik hø­je ka­rak­te­rer på sko­len, hun hav­de styr på tin­ge­ne og brænd­te for job­bet, som nog­le af dem si­ger til BT. Hun var og­så en god mor, og det he­le vir­ker ba­re så for­kert, si­ger en be­kendt.

Sy­geple­jer­skens for­sva­rer, Jør­gen Lan­ge, me­ner, at der kan væ­re ta­le om ’ et nyt Ple­je­bo’, en sag, hvor en ple­je­hjem­sas­si­stent i 1997 ube­ret­ti­get blev sig­tet for 22 drab.

» Min kli­ent af­vi­ser klart sig­tel­sen, « si­ger Jør­gen Lan­ge, som til­fø­jer, at sa­gen i hans øj­ne fo­re­lø­big er ’ tynd’, og at hans kli­ent er cho­ke­ret over sig­tel­sen:

» Det er helt åben­lyst, at in­gen vil ha­ve det rart, når man bli­ver mødt af en sig­tel­se af den ka­rak­ter, « si­ger han.

I Kri­ste­ligt Dag­blad ma­ner psy­ki­a­te­ren Hen­rik Day Poul­sen og­så til be­sin­dig­hed.

» Der fin­des kun me­get få ek­semp­ler på mord be­gå­et af sund­heds­per­so­na­le, « si­ger han.

I Dan­mark skal vi til­ba­ge til 2002 for at fin­de en dom, hvor en ple­je­hjem­sas­si­stent blev fun­det skyl­dig i for­søg på drab på en sva­ge­lig, 91- årig kvin­de på Stil­lin­ge Ple­je­hjem nær Sla­gel­se.

Det er na­tur­lig­vis en god idé at hol­de sa­ger­ne i per­spek­tiv og fast­hol­de, at en­hver er uskyl­dig, ind­til det mod­sat­te er be­vist - men drab be­gå­et af sund­heds­per­so­na­le er ik­ke så sjæld­ne, som man skul­le tro. I 2006 of­fent­lig­gjor­de for­ske­re fra Ca­li­for­nia Sta­te Uni­ver­si­ty i Jour­nal of Foren­sic Sci­en­ces den hidtil stør­ste un­der­sø­gel­se af se­ri­e­mord be­gå­et af sund­heds­per­so­na­le. De gen­nem­gik

Hun til­kald­te yder­li­ge­re en sy­geple­jer­ske, og de tre be­gynd­te genop­liv­nings­pro­ce­du­ren – og fik den 63- åri­ge pa­tient til­ba­ge til de le­ven­des land. Men kun kortva­rigt. Pa­tien­ten var så med­ta­get, at han dø­de 29 ti­mer se­ne­re, og he­le for­lø­bet gjor­de stu­e­sy­geple­jer­sken mistænk­som. Hvor­for fik en pa­tient i sta­bil til­stand plud­se­lig al­vor­li­ge hjer­te­pro­ble­mer? Hvor­for stod Ni­els Hö­gel ved si­den af sen­gen? Hun udt­og en blod­prø­ve af pa­tien­ten og send­te den til ana­ly­se, og den vi­ste en ufor­klar­lig mæng­de aj­ma­lin i blo­den. Hun un­der­søg­te af­de­lings­a­po­te­ket, hvor der mang­le­de fem am­pul­ler med aj­ma­lin, og hen­des kol­le­ga fandt fi­re tom­me am­pul­ler i skral­des­pan­den på in­ten­si­vaf­de­lin­gen, skri­ver avi­sen.

Po­li­ti­et blev til­kaldt, og un­der rets­sa­gen i novem­ber tal­te fle­re me­di­er om den må­ske stør­ste se­ri­e­mor­der i tysk kri­mi­nal­hi­sto­rie, og an­kla­ge­myn­dig­he­den frem­lag­de den slags sta­ti­stik­ker, som tog luf­ten ud af retslo­ka­let i Ol­den­burg, skri­ver Deut­sche Wel­le. Nor­malt var der mel­lem 80 og 100 år­li­ge døds­fald på in­ten­si­vaf­de­lin­gen på sy­ge­hu­set Del­men­horst ved Bre­men, men mens Hö­gel var der i mid­ten af 00er­ne, skød an­tal­let op til 180 om året. Ale­ne tal­le­ne for før­ste hal­vår 2005 er alar­me­ren­de: 11 pct. af al­le døds­fald ske­te uden for Hö­gels ar­bejds­tid, 27 pct. ske­te in­den for et par ti­mer ef­ter hans ar­bejds­tid, og 62 pct. ske­te, mens han var på ar­bej­de.

Det gik ik­ke upå­ag­tet hen blandt hans kol­le­ger og fo­re­sat­te. Han blev kaldt » en ulyk­kes­ravn « , og che­fen for sy­ge­hu­sets hjer­te­af­de­ling kræ­ve­de ham flyt­tet. Han var led og ked af Hö­gels helt » unød­ven­di­ge ak­ti­vis­me « , og sy­geple­jer­sken blev over­flyt­tet til anæ­stesi­af­de­lin­gen – men med sam­me re­sul­tat, skri­ver NordwestZei­tung. Anæ­stesiover­læ­gen bad sig og­så fri for sam­ar­bej­det, for Hö­gel gjor­de ham ’ uhyg­ge­ligt til mo­de’.

En læ­ge sag­de, at det gjor­de hen­de ’ hy­per­stres­set’, når hun skul­le ar­bej­de med Hö­gel:

» Jeg tænk­te: Hvad sker der nu i dag? Hvem skal vi genop­li­ve i dag? «

Hun for­tal­te om en læ­ge, som di­rek­te hav­de sagt til Ni­els Hö­gel: » Du hol­der dig langt væk fra mi­ne pa­tien­ter « , og og­så om det øge­navn, som blev hvi­sket om ham: ’ En brutal red­nings- Ram­bo’.

Men hvor­for i him­lens navn gør de det?

Et drab rum­mer som re­gel al­tid en dis­kus­sion om mo­tiv, mu­lig­hed og me­to­der, og de to sid­ste fak­to­rer er i til­fæl­det sy­geple­jer­sker li­ge så simp­le, som det før­ste er det mod­sat­te. Som sy­geple­jer­sker har de bå­de mu­lig­hed og me­to­de, men med mo­ti­vet bre­der dun­kel­he­den sig. En sy­geple­jer­ske red­der liv el­ler i det mind­ste - jævn­før Hip­po­kra­tes – for­sø­ger ik­ke at gø­re ska­de, men her ta­ler vi om sy­geple­jer­sker, som net­op be­vidst gør ska­de og i vær­ste fald slår ihjel. Hvor­for?

For­sker­ne fra Ca­li­for­nia Sta­te Uni­ver­si­ty ser som fæl­les­træk, at den dræ­ben­de sy­geple­jer­ske for­sø­ger at få no­get ud af at slå pa­tien­ter ihjel, og de næv­ner en ræk­ke ek­semp­ler:

Benjamin Ge­en for­vold­te 17 til­fæl­de af ån­de­dræts­lam­mel­se ’ på grund af spæn­din­gen i at for­sø­ge at genop­li­ve pa­tien­ter­ne’. Kri­sten Gil­bert for­gif­te­de op mod 37 pa­tien­ter, for­di et døds­fald be­tød til­kal­del­se af sy­ge­hu­sets sik­ker­heds­vagt, som hun hav­de en af­fæ­re med. Ri­chard An­ge­lo for­gif­te­de 35 pa­tien­ter og sam­men­lig­ne­de sig selv med en brand­mand, der an­stif­te­de bran­de; Or­vil­le Ma­jors dræb­te pa­tien­ter, som ir­ri­te­re­de ham, og Bar­ba­ra Sa­lis­bury for­søg­te at slå pa­tien­ter ihjel, for­di hun føl­te sig pres­set til at skaf­fe le­dig sen­ge­plads.

SØN­DAG 22. MARTS 2015

Jo­hn Fi­eld er bå­de ud­dan­net sy­geple­jer­ske og jurist, og i sin Ph. d.af­hand­ling gen­nem­går han 56 sa­ger med sy­geple­jer­sker, som slog ihjel - og mo­ti­ver­ne for­del­te sig så­le­des i rangor­den: Sy­geple­jer­sken søg­te op­mærk­som­hed; ved­kom­men­de nød at slå ihjel; slog ihjel af mis­for­stå­et barm­hjer­tig­hed; træt af pa­tien­ten; hævn mod sy­ge­hu­set; fri­gø­re sen­ge­plads; for spæn­din­gens skyld; seksu­el sti­mu­lans; og til sidst ty­ve­ri fra pa­tien­ten.

Mo­ti­ver­ne er mang­fol­di­ge og gør op med en an­den myte om per­so­na­le, der slår ihjel. De er ik­ke kun dre­vet af et sa­di­stisk gud- mo­tiv; tvær­ti­mod ræk­ker mo­ti­ver­ne he­le vej­en fra op­mærk­som­hed til sex, fra ty­ve­ri til hævn, og det gør dem ik­ke let­te­re at gen­nem­skue.

I baks­pej­let bur­de Ni­els Hö­gels

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.