Rsker dræ­ber

Og dén slags drab er hyp­pi­ge­re, end man tror

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 22. MARTS 2015 kol­le­ger ha­ve hand­let. De hav­de mi­stan­ke til ham, men ik­ke me­re end en mi­stan­ke. Men­taler­klæ­rin­gen i sa­gen gi­ver del­vist en for­kla­ring på, hvor­for de ik­ke gen­nem­sku­e­de ham - for han var langt­fra en Han­ni­bal.

Han kom fra et la­ve­re mid­delklas­se­hjem, som på over­fla­den var trygt, og som na­bo­er­ne kun hav­de godt at si­ge om. Han gav ind­tryk af at væ­re en vel­til­pas­set dreng med go­de ven­ner, med fod­bold og se­ne­re med pi­ger, stof­fer og al­ko­hol, men men­ta­lun­der­sø­gel­sen in­di­ke­rer, at det pi­ne­de ham, at han ik­ke var god nok til at væ­re rig­tig god.

Hans ka­rak­te­rer i sko­len var un­der gen­nem­snit­tet, det sam­me på sy­geple­jer­ske­sko­len, og da han fik sit før­ste job, faldt han igen­nem. Han var ik­ke an­svars­be­vidst, han vil­le ik­ke læ­re af si­ne fejl, skrev læ­ger­ne i hans skuds­mål på den esti­me­re­de hjer­te­af­de­ling, og han be­gynd­te at drik­ke og fik de­pres­sion, og ef­ter en bil­u­lyk­ke ud­vik­le­de han pa­ni­kan­fald.

Og­så pri­vat­li­vet hav­de han svært ved at ta­ck­le. Han var gift og hav­de få­et en dat­ter, men det dag­li­ge trum­me­rum sag­de ham ik­ke no­get. I ste­det for at væ­re hos sin ko­ne og dat­ter ar­bej­de­de han - han hav­de få­et et min­dre kræ­ven­de ar­bej­de på Del­men­horst - og han be­gynd­te at kø­re med læ­geam­bu­lan­ce, og når han ik­ke ar­bej­de­de, drak han, og han top­pe­de al­ko­ho­len af med pil­ler, skri­ver Nordwest- Zei­tung.

Retspsy­ko­log Kon­stan­tin Kary­o­fi­lis før­te lan­ge sam­ta­ler med Ni­els Hö­gel, og som han sag­de i ret­ten: Hö­gel var hver­ken sinds­syg, ud­brændt el­ler over­be­byr­det med ar­bej­de. Der var in­gen ek­ster­ne fak­to­rer, som fik ham til at gø­re, hvad han gjor­de, skri­ver Deut­sche Wel­le. Men Ni­els Hö­gel led af min­dre­værds­kom­plek­ser, han føl­te sig min­dre, end han vil­le væ­re, og når han med si­ne over­do­ser af aj­ma­lin frem­kald­te liv­stru­en­de si­tu­a­tio­ner, kun­ne han træ­de til og red­de pa­tien­tens liv og frem­stå som da­gens mand.

» Den dag­li­ge ru­ti­ne ud­for­dre­de mig sim­pelt­hen ik­ke, « sag­de han i ret­ten iføl­ge Spie­gel. Når han der­i­mod hav­de red­det en pa­tient, føl­te han sig godt til­pas i da­ge­vis, sag­de han. Han holdt op med at se pa­tien­ter­ne som pa­tien­ter, de var ik­ke men­ne­sker, men red­ska­ber til at til­freds­stil­le hans ego og gø­re ham til en helt, som retspsy­ko­lo­gen iføl­ge Deut­sche Wel­le for­kla­re­de.

Hö­gel til­stod over for Kary­o­fi­lis, at han hav­de ind­sprøjtet 90 pa­tien­ter med aj­ma­lin, og at det var lyk­ke­des ham at genop­li­ve 60 af dem. Men de 30 af dem … de dø­de. Men hvor­for gik det så galt? Blandt an­det for­di Ni­els Hö­gels kol­le­ger næg­te­de at tro på de­res san­ser og in­stink­ter. De kald­te ham en ulyk­kes­ravn og ’ red­nings- Ram­bo’, de vil­le ik­ke ar­bej­de med ham, men de tro­e­de så me­get på myter­ne – at den slags drab er sjæld­ne, at den slags drabs­mænd er monstre - at han fik lov til at fort­sæt­te, ind­til det var alt for ube­stri­de­ligt.

En kommission er nu i gang med at un­der­sø­ge 200 pa­tien­ter, som er dø­de på hans vagt, og li­gop­grav­nin­ger­ne be­gyn­der i den­ne må­ned. Jo­hn Fi­eld, ud­dan­net sy­geple­jer­ske og jurist, har gen­nem­gå­et 56 sa­ger og mo­ti­ver­ne for­del­te sig så­le­des i rangor­den: Sy­geple­jer­sken søg­te op­mærk­som­hed Sy­geple­jer­sken nød at slå ihjel Sy­geple­jer­sken slog ihjel af mis­for­stå­et barm­hjer­tig­hed Sy­geple­jer­sken var træt af pa­tien­ten Sy­geple­jer­sken øn­ske­de hævn over sy­ge­hu­set Sy­geple­jer­sken vil­le fri­gø­re sen­ge­plads Sy­geple­jer­sken søg­te spæn­ding Sy­geple­jer­sken søg­te seksu­el sti­mu­lans

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.