Ebo­la i Li­be­ria - igen

Et nyt til­fæl­de af virus­sen ebo­la har ramt det ve­stafri­kan­ske land

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Laurid­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Ar­kiv­fo­to: EPA

LI­BE­RIA

Li­be­ri­as for­håb­nin­ger om at bli­ve er­klæ­ret ebo­la- fri har lidt et al­vor­ligt knæk, ef­ter et nyt smit­te­til­fæl­de er ble­vet kon­sta­te­ret.

En kvin­de blev fre­dag te­stet po­si­tiv for den liv­stru­en­de blod­virus, der har ko­stet over 4.000 men­ne­sker li­vet i lan­det.

Hun er det før­ste til­fæl­de i 20 da­ge, skri­ver BBC, og der­med må det hårdt pla­ge­de land be­gyn­de for­fra i an­stren­gel­ser­ne for at nå de 42 da­ge uden smit­te­til­fæl­de, som ver­dens­sund­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen, WHO, har sat som græn­se for, hvor­når et land kan er­klæ­re sig virus­frit.

Myn­dig­he­der­ne i det ve­stafri­kan­ske land er sær­ligt be­kym­re­de over, at man ik­ke har væ­ret i stand til at fin­de svar på, hvem kvin­den er ble­vet smit­tet af.

Dok­tor Fran­cis Ka­teh, der le­der Li­be­ri­as sær­li­ge ebo­la­en­hed, si­ger til BBC, at man i øje­blik­ket ef­ter­for­sker, om kvin­den må­ske er ble­vet smit­tet på en ud­lands­rej­se, li­ge­som man ag­ter at ind­læg­ge al­le, hun har væ­ret i kon­takt med, på lan­dets ebo­la- kli­nik­ker, hvor de vil for­bli­ve iso­le­re­de, ind­til man ved, om de er smit­te­de.

Li­be­ria er det land, hvor flest er dø­de af blod­virus­sen, der på ver­dens­plan har ko­stet lidt over 10.000 per­so­ner li­vet. Selv­om an­tal­let af smit­te­til­fæl­de ge­ne­relt har væ­ret da­len­de i 2015, ad­va­rer sund­hedsmyn­dig­he­der mod at tro, at epi­de­mi­en er over­stå­et, så læn­ge der sta­dig kom­mer nye smit­te­til­fæl­de.

SØN­DAG 22. MARTS 2015

En kvin­de fik fre­dag kon­sta­te­ret ebo­la i Li­be­ria, som el­lers ik­ke hav­de op­le­vet nye til­fæl­de i knap en må­ned.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.