Tj­en tu­sin­der me

Be­tal din skat nu og scor en ek­stra pen­sions­ge­vinst, ly­der et sl­ag­til­bud fra re­ge­rin­gen

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall Han­sen larh@ bt. dk

SKAT­TE­FOR­DEL

For at få hur­ti­ge mil­li­ar­der i statskas­sen lok­ker re­ge­rin­gen med et til­bud, der træ­der i kraft den 1. april.

Dan­ske­re over 60 år, der har en pen­sions­op­spa­ring hos Løn­mod­ta­ger­nes Dyr­tids­fond, kan få en kon­tant skat­te­ra­bat, hvis de en­ten hæ­ver de­res op­spa­ring i lø­bet af 2015 el­ler om­læg­ger den til en så­kaldt al­ders­op­spa­ring, hvor pen­ge­ne bli­ver stå­en­de på en LD- kon­to og af­gif­ten be­ta­les med det sam­me.

Med­lem­mer af Løn­mod­ta­ger­nes Dyr­tids­fond skal nor­malt af med cir­ka 39,5 pct. i skat, når de vil ha­ve fin­gre i pen­ge­ne, men fra 1. april bli­ver det mu­ligt at få en ra­bat på 2,5 pct. Der skal alt­så kun be­ta­les om­kring 37 pct. i skat.

Hvis du ek­sem­pel­vis har 100.000 kro­ner stå­en­de, så gi­ver det en fortje­ne­ste på 2.500 kro­ner, hvis du får ud­be­talt pen­ge­ne.

In­tet af­kast til sta­ten

Og væl­ger du løs­nin­gen, hvor du la­der pen­ge­ne stå på en al­ders­op­spa­ring og af­reg­ner skat­ten på for­hånd, så bli­ver ge­vin­sten end­nu stør­re, for­di der ik­ke træk­kes af­gift til sta­ten af af­ka­stet på net­to­be­lø­bet. Ef­ter fem år er be­lø­bet så­le­des vok­set til 3.600 kro­ner, hvis af­ka­stet lig­ger på sam­me ni­veau som tid­li­ge­re.

Der­med er det en klar for­del for de fle­ste at si­ge ja tak til skat­te­ra­bat­ten, for­kla­rer Sø­ren Bech, der er part­ner i re­vi­sions­sel­ska­bet PwC.

» I langt de fle­ste til­fæl­de vil det væ­re en god øko­no­misk for­ret­ning at be­ta­le de 37 pct. nu i ste­det for 39,5 pct. Selv om det be­løb, der står til­ba­ge på op­spa­rin­gen, er min­dre, så be­ty­der det, at man får fle­re pen­ge ud i sid­ste en­de, « si­ger re­visor Sø­ren Bech, der og­så er ek­stern lek­tor i skat­te­ret på Han­dels­højsko­len i Kø­ben­havn.

Lad pen­ge­ne stå

Med­min­dre man har brug for pen­ge­ne nu og her, så an­be­fa­ler han at la­de pen­ge­ne stå på en al­ders­op­spa­ring.

» Løn­mod­ta­ger­nes Dyr­tids- fond har væ­ret vir­ke­lig god til at ska­be af­kast igen­nem åre­ne, så for man­ge vil det væ­re den bed­ste løs­ning at be­ta­le af­gif­ten med det sam­me og la­de pen­ge­ne stå. «

For nog­le dan­ske­re kan det dog væ­re en for­del at hæ­ve be­lø­bet, hvis de for ek­sem­pel har ta­get hø­je for­brug­s­lån, på­pe­ger han.

Løn­mod­ta­ge­re,

Om­kring

Et

SØN­DAG 22. MARTS 2015

der var på ar­bejds mar­ke­det i pe­ri­o­den 01.09.1977 til 31.08.1979, fik in­de­fros­set så­kald­te dyr­tidspor­tio­ner, som Løn­mod­ta­ger­nes Dyr­tids­fond for­val­ter.

730.000 dan­ske­re har sam­let set over 54 mil­li­ar­der kro­ner stå­en­de i Løn­mod­ta­ger­nes Dyr­tids­fond.

gen­nem­snit­ligt med­lem har spa­ret om­kring 123.000 kro­ner op. Pen­ge­ne kan ud­be­ta­les, når man fyl­der 60 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.