Så­dan kan du få skat­te­ra­bat­ten

BT - - NYHEDER -

HVIS DU ER FYLDT 60 ÅR DEN 1. APRIL: Med­lem­mer af Løn­mod­ta­ger­nes Dyr­tids­fond, der al­le­re­de er fyldt 60 år, el­ler se­ne­st den 31. marts 2015 fyl­der 60 år, kan fra den 1. april til og med den 31. de­cem­ber 2015 ud­nyt­te den nye skat­te­ra­bat. HVIS DU ER UN­DER 60 ÅR: Med­lem­mer, der fyl­der 60 år ef­ter den 1. april, om­fat­tes af nye reg­ler om skat­te­ra­bat i 12 må­ne­der fra den dag, hvor de fyl­der 60 år. Hvis du øn­sker at hæ­ve din LD- op­spa­ring med skat­te­ra­bat, skal du selv igang­sæt­te en ud­be­ta­ling på ld. dk ef­ter den 1. april. Du skal log­ge ind på din LD- kon­to med nemID og føl­ge vej­led­nin­gen. Der kan gå op til to uger, før be­lø­bet står på din nemkon­to. Hvis du hel­le­re vil la­de pen­ge­ne stå hos LD, kan du sta­dig op­nå skat­te­ra­bat. Det sker ved, at du om­læg­ger din al­min­de­li­ge op­spa­ring til en så­kaldt al­ders­op­spa­ring. I så fald be­ta­ler du skat­ten af op­spa­rin­gen med det sam­me, og det re­ste­ren­de net­to­be­løb kan du til en­hver tid få ud­be­talt skat­te­frit. Du skal ik­ke fo­re­ta­ge dig no­get, hvis du øn­sker en al­ders­op­spa­ring. Om­læg­nin­gen sker au­to­ma­tisk, hvis du ik­ke fra­væl­ger den selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.