’’

BT - - NYHEDER - Sø­ren Bech, re­visor og lek­tor i skat­te­ret

I langt de fle­ste til­fæl­de vil det væ­re en god øko­no­misk for­ret­ning

» Det vil kun­ne let­te de­res dag­lig­dag at kom­me ud af den dy­re gæld. «

Dor­rit Vang­lo, der er di­rek­tør i Løn­mod­ta­ger­nes Dyr­tids­fond, op­for­drer og­så klart og ty­de­ligt med­lem­mer­ne til at ta­ge imod skat­te­ra­bat­ten.

Til glæ­de for al­le

» Stort set al­le vil ha­ve glæ­de af det. Den ene­ste und­ta­gel­se er folk, der har pla­ner om at flyt­te op­spa­rin­gen til en ra­te­el­ler liv­ren­te­pen­sion i et an­det pen­sions­sel­skab. De skal si­ge nej tak, « for­kla­rer Dor­rit Vang­lo.

Re­ge­rin­gens be­slut­ning om at frem­ryk­ke beskat­nin­gen af LD- pen­sio­ner samt en lig­nen­de skat­te­ra­bat for om­læg­ning af ka­pi­tal­pen­sio­ner sker for at hol­de et tru­en­de un­der­skud på de of­fent­li­ge fi­nan­ser væk næ­ste år. Sam­let set for­ven­tes det at gi­ve op mod 15 mil­li­ar­der kro­ner i statskas­sen i 2015.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.