’’

BT - - NYHEDER -

Den tid er in­de, da vi må ned­kæm­pe ha­det i vort sind, hvis vi skal ha­ve no­get håb om, at der skal vok­se en ny ver­den op Næst­for­mand Fritz Ler­che men­te, at og­så ty­ske børn

skul­le hjæl­pes

Det var ik­ke for­di, at dan­ske børn ik­ke hav­de be­hov for hjælp. Men iføl­ge Red Bar­nets egen hjem­mesi­de vur­de­re­de man, at vi trods alt her­hjem­me var kom­met re­la­tivt helskin­det gen­nem kri­gen, og at or­ga­ni­sa­tio­nens før­ste pri­o­ri­tet der­for måt­te væ­re at yde hjælp til børn uden­for lan­dets græn­ser. Dér hvor sul­ten og elen­dig­he­den var størst. Og her stod Hol­land for­re­st i kø­en.

Ale­ne i 1945 kom 3.549 børn i al­de­ren 6- 14 år her­til. Og der­ef­ter fulg­te de fra de øv­ri­ge lan­de i en lind strøm.

Men selv hu­ma­ni­tæ­re hjer­ter kan ha­ve en hård og ufor­son­lig skal.

Al­le­re­de i fe­bru­ar 1946 op­stod der nem­lig en kon­flikt i hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tio­nen. På Red Bar­nets før­ste lands­mø­de gik Val­borg Ham­me­rich på ta­ler­sto­len. Og så var der bal­la­de.

» Man­ge vil spør­ge, hvil­ke børn skal nu hjæl­pes – hvad med ty­ske

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.