SÅ­DAN KNÆK­KER DU

Krop­pen har brug for det rig­ti­ge brænd­stof mens du lø­ber, cyk­ler el­ler spil­ler fod­bold

BT - - SUNDHED - Mads Kor­sa­ger Nielsen mkn@ bt. dk

PRO­JEKT POWER­MAN

Se dig om­kring, næ­ste gang du er med i et mo­tions­løb. Det helt sto­re fl er­tal af del­ta­ger­ne er de­res egen vær­ste fj en­de. De sky­der sig selv i fo­den, læn­ge før start­skud­det ly­der. Sim­pelt­hen for­di de drik­ker og spi­ser det for­ker­te.

Dom­men kom­mer fra Ras­mus Hen­ning, Dan­marks mest vin­den­de tri­at­let. Den nu pen­sio­ne­re­de su­perjer­n­mand for­tæl­ler del­ta­ger­ne i BTs Pro­jekt Power­man, hvad man egent­lig skal spi­se og drik­ke. Bå­de un­der træ­nin­gen og på sel­ve den sto­re dag.

Den 10. maj skal de tre del­ta­ge­re i BTs Pro­jekt Power­man ud på de­res livs ud­for­dring. Her ly­der start­skud­det til Power­man Den­mark, der er en så­kaldt ‘ du­at­lon’ på først 10 km løb, der­næst 60 km cyk­ling og til sidst 10 ben­hår­de km løb på træt­te ben. Alt i alt en kraft an­stren­gel­se på fi re- fem ti­mer. BT føl­ger dem he­le vej­en til mål­stre­gen, og du kan og­så væ­re med, hvis du vil ud­for­dre dig selv. Al­le guld­korn, tip og tri­ck kan du fi nde på bt. dk/ power­man.

Brænd­stofk nap­pen skru­es

De tre del­ta­ge­re er helt al­min­de­li­ge dan­ske­re på 25, 41 og 44 år. Si­den års­skift et har de træ­net re­gel­mæs­sigt og fulgt den skræd­der­sy­e­de plan, som ch­eft ræ­ner Tanja Hul­ten­gren Lars­son fra Da­nish Sports

» Når jeg er til spin­ning, har jeg fak­tisk hver­ken lyst til at spi­se el­ler drik­ke, for­di det er så varmt, « kon­sta­te­rer René Nielsen, der har en mål­sæt­ning om at gen­nem­fø­re på tre ti­mer og 45 mi­nut­ter.

Krop­pens ener­gi­regn­skab

» Det er sim­pelt­hen no­get, du er nødt til at læ­re. Man skal øve sig på at blo­ke­re den slags ube­hag. For­skel­len på, om man kom­mer i mål på 3.45 el­ler fi re ti­mer, afh æn­ger af, hvor me­get der er til­ba­ge i tan­ken på de sid­ste fem ki­lo­me­ter, « si­ger Ras­mus Hen­ning.

Iføl­ge ham er det kun cir­ka 10 pro­cent af del­ta­ger­ne i et løb som Power­man Den­mark, der har helt styr på krop­pens ener­gi­regn­skab.

» Der er og­så dem, der si­ger ‘ jeg kø­rer bedst på rød Ri­be­na og co­la’. Se­ne­re aner de ik­ke, hvor­for de står og stræk­ker ud i vej­kan­ten hvert fem­te mi­nut. «

Jo me­re nør­det man er med ener­gi­regn­ska­bet, des bed­re, op­for­drer Ras­mus Hen­ning. Det kom­mer godt igen. Dog skal man al­tid hu­ske først at te­ste sin ener­gi­me­nu og - plan før den sto­re dag for at se, om ens ma­ve kan tå­le mo­sten.

SØN­DAG 22. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.