Sjæl­lands na­tion

Skjol­dun­ger­nes Land ved Roskil­de er en re­a­li­tet - me­re end 10 år eft er be­slut­nin­gen blev ta­get

BT - - NYHEDER - Ni­els Brandt Pe­ter­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

NA­TUR

Den har væ­ret 10 år un­der­vejs, men nu er den før­ste dan­ske na­tio­nal­park på Sjæl­land en re­a­li­tet.

I går åb­ne­de Na­tio­nal­park Skjol­dun­ger­nes Land of­fi - ci­elt, da kron­prins Fre­de­rik klip­pe­de bån­det til de 170 kva­drat­ki­lo­me­ter na­tur, der stræk­ker sig fra Jyl­lin­ge ved Roskil­de Fjord i nord til skov­om­rå­det He­je­de Over­drev syd­vest for Lej­re.

Åb­nin­gen og fejrin­gen fandt sted på Led­re­borg Slot, hvor mil­jø­mi­ni­ster Kir­sten Bros­bøl ( S) og­så var med til at skå­le for det nye na­tu­r­om­rå­de.

» Na­tio­nal­park Skjol­dun­ger­nes Land rum­mer alt, hvad man kan øn­ske sig af en na­tio­nal­park, med et fl ot sam­men­hæn­gen­de land­skab, sto­re sko­ve, havør­ne, vikin­ge­ski­be, kæm­pe­hø­je, kir­ker, her­re­går­de og Roskil­de Dom­kir­ke, som er på Unescos Ver­dens­arvs­li­ste. Det er en per­fekt kom­bi­na­tion af na­tur, turi­stat­trak­tio­ner, land­brug, fril­uft sliv, hi­sto­rie og kul­tur, « si­ger mil­jø­mi­ni­ste­ren.

Ar­bej­det med at etab­le­re Skjol­dun­ger­nes Land har stå­et på si­den 2004. I slut­nin­gen af fe­bru­ar blev for­ligskred­sen bag na­tio­nal­park­loven, som be­står af al­le Fol­ke­tin­gets par­ti­er und­ta­gen En­heds­li­sten, eni­ge om at god­ken­de na­tio­nal­par­kan­søg­nin­gen fra de tre sjæl­land­ske kom­mu­ner, den om­fat­ter; Lej­re, Roskil­de og Fre­de­riks­sund.

Skjol­dun­ger­nes Land er det fj er­de dan­ske om­rå­de, der kan kal­de sig for na­tio­nal­park.

Sav­ner na­tur- ind­sat­ser

Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning er først og frem­mest gla­de for, at me­re na­tur nu får et na­tio­nal­mær­kat. Men fore­nin­gen er tid­li­ge­re ble­vet skuff et over mang­len på na­tur- ind­sat­ser og hå­ber der­for ik­ke, det vil væ­re til­fæl­det den­ne gang.

» Det er jo godt, at vi får fo­kus på at frem­me na­tur- og kul­tur­hi­sto­ri­ske vær­di­er i om­rå­det. Men vi kan godt fryg­te, at der kom­mer til at væ­re for me­get fo­kus på, at det er er­hverv, land­brug og an­dre in­ter­es­ser, der bli­ver frem­met, for det er jo na­tu­ren, der er af­gø­ren­de for, at vi får en na­tio­nal­park, « si­ger An­net­te Ei­gaard, som er na- tur- og mil­jøpo­li­tisk me­d­ar­bej­der i Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning.

Iføl­ge An­net­te Ei­gaard har de nu­væ­ren­de na­tio­nal­par­ker på fl ere punk­ter vist sig at væ­re me­re til gavn for men­ne­sker end na­tu­ren selv.

Vikin­geland

Nav­net Skjol­dun­ger­nes Land vil for nog­le ly­de lidt af sagn­hi­sto­ri­er fra vikin­ge­ti­den, hvi­ket ik­ke er helt for­kert. Om­rå­det, som er gen­nem­skå­ret af da­le og fre­de­de her­re­gårds­land­ska­ber med sto­re løvsko­vs­om­rå­der, er nem­lig opkaldt eft er sagn­hi­sto­ri­ens før­ste dan­ske kon­ge­slægt, Skjol­dun­ger­ne, der iføl­ge leg­en­den er eft er­kom­me­re af den før­ste dan­ske kon­ge i Lej­re, Skjold.

Na­tio­nal­par­ken

lig­ger om­kring Roskil­de Fjord og lig­ger i Roskil­de, Lej­re og Fre­de­riks­sund kom­mu­ner. Det er Dan­marks fj er­de na­tio­nal­park.

Kron­prins Fre­de­rik, mil­jø­mi­ni­ster Kir­sten Bros­bøl og de øv­ri­ge in­vi­te­re­de fik en våd og blæ­sen­de tur på fjor­den ved par­kens ind­vi­el­se i går.

Fo­to: Thomas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.