Mo­bil- pri­ser­ne pres­set i bund af for­bru­ger­ne

BT - - NYHEDER -

Te­le­sel­ska­ber­ne bli­ver nu tvun­get til at fin­de nye må­der at tje­ne pen­ge på. Pri­sen for at rin­ge er nem­lig fal­det med 68 pct. i fa­ste pri­ser i lø­bet af 10 år, vi­ser tal fra Er­hvervs­sty­rel­sen iføl­ge Po­li­ti­ken.

Det ko­ste­de i ja­nu­ar 2005 206 kr. at ta­le i mo­bi­len i fem ti­mer. Den pris er fal­det til 79 kr.

Det er i høj grad for­bru­ger­nes fortje­ne­ste, at pri­ser­ne er fal­det så me­get, for­di de er flit­ti­ge til at skif­te abon­ne­ment.

» La­ve pri­ser er et tegn på, at kon­kur­ren­cen fun­ge­rer. Og for­bru­ge­re, der går ef­ter den bed­ste og bil­lig­ste løs­ning, er med til at ska­be kon­kur­ren­ce, « si­ger Ni­els Ene­mær­ke fra Kon­kur­ren­ce- og For­bru­ger­sty­rel­sen.

Priskri­gen får te­le­sel­ska­ber­ne til at sø­ge nye må­der at tje­ne pen­ge på. Nog­le sel­ska­ber sam­ler fle­re for­skel­li­ge tje­ne­ster i et abon­ne­ment. Det kan f. eks. væ­re di­gi­ta­le abon­ne­ment­er på avi­ser, ma­ga­si­ner, bø­ger, tv og mu­sik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.