Kul­tur En Oscar- vin­der kom

Ed­die Red­may­ne er i front, når op­ta­gel­ser­ne til ’ The Da­nish Girl’ be­gyn­der i Kø­ben­havn

BT - - KF R - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

GEN­NEM­BRUD

I dag mø­der den dan­ske pres­se he­le tre Oscar­vin­de­re på dansk grund - In­struk­tør Tom Hoo­per, pro­du­cer Gail Mut­rux og sku­e­spil­ler Ed­die Red­may­ne. Og det er be­gyn­del­sen på mindst to go­de hi­sto­ri­er.

For det før­ste har Co­pen­ha­gen Film Fond ef­ter fle­re års hårdt ar­bej­de en­de­lig få­et en stor in­ter­na­tio­nal film­pro­duk­tion til ho­ved­sta­den - op­ta­gel­ser­ne be­gyn­der i mor­gen. Og for det an­det er ’ The Da­nish Girl’ den ut­ro­li­ge for­tæl­ling om ver­dens før­ste og dan­ske køns­skif­te­o­pe­re­re­de kvin­de, Li­li El­be.

I den Oscar- be­løn­ne­de stor­film ’ Te­o­ri­en om al­ting’ spil­le­de den un­ge en­gel­ske sku­e­spil­ler Ed­die Red­may­ne vi­den­skabs­man­den Step­hen Hawkins - en rol­le, der ik­ke ale­ne var en psy­kisk men og­så fy­sisk ud­for­dring. Og rol­len som Ei­nar Wag­ner, der ef­ter fle­re ba­ne­bry­den­de ope­ra­tio­ner for­vand­les til kvin­den Li­li El­be, er mindst li­ge så kom­pli­ce­ret.

Tog imod ud­for­drin­gen

Men Ed­die Red­may­ne ta­ger imod ud­for­drin­gen med kys­hånd. Og til bla­det Hol­lywood Repor­ter si­ger han: » Jeg el­sker at spil­le mo­di­ge men­ne­sker. Og hvis ba­re en brøk­del af de­res mod smit­ter af på mig, er jeg hel­dig. «

Og Ei­nar Wag­ner var vir­ke- lig en ba­ne­bry­der. 5. marts i 1930 fik den dan­ske mand Ei­nar We­ge­ner fo­re­ta­get den før­ste ope­ra­tion, hvor hans køns­de­le blev for­vand­let fra mand­li­ge til kvin­de­li­ge. Men for­an­drin­gen for den an­er­kend­te kunst­ma­ler be­gynd­te fak­tisk godt to år­ti­er tid­li­ge­re.

Be­gynd­te med et ma­le­ri

En kendt dansk sku­e­spil­le­rin­de, der skul­le sid­de mo­del for Ei­nars hu­stru, Ger­da, der og­så var kunst­ma­ler, blev for­hin­dret.

Ger­da over­tal­te sin mand til at la­de sig klæ­de ud som kvin­de. Og re­sul­ta­tet blev hi­sto­risk.

Al­le blev nem­lig fo­rel­sket i de ma­le­ri­er, som Ger­da nu be­gynd­te at spyt­te ud med den mysti­ske ’ kvin­de’ med de mør­ke øj­ne, den ly­se hud og for­før­en­de kur­ver.

Sam­ti­dig blev Ei­nar fo­rel­sket i rol­len som kvin­den Li­li. Sam­men flyt­te­de Ger­da og ’ Li­li’ til Pa­ris, hvor Ei­nars liv som Li­li for al­vor be­gynd­te.

Bo­e­de i Wil­des lej­lig­hed

De bo­e­de i sam­me lej­lig­hed, som Oscar Wil­de en­gang hav­de le­jet. Og i nat­te­li­vet blev ’ Li­li’ in­tro­du­ce­ret som Ei­nars sø­ster. Og re­sul­ta­tet var så suc­ces­fuldt, at den nye kvin­de fik ad­skil­li­ge fræk­ke til­bud - bl. a. fra en fransk gre­ve, der blev ho­ved­løst fo­rel­sket.

Selv var Ei­nar/ Li­li dog sta­dig fo­rel­sket i Ger­da. Men han føl­te og­så en in­dre kamp imel­lem Li­li og Ei­nar. Og 5. marts fo­re­tog den ty­ske læ­ge Magnus Hirs­ch­feld, der var pio­ner in­den for seksu­al­vi­den­ska­ben, den før­ste af i alt fem køns­skif­te­o­pe­ra­tio­ner.

Dø­de ef­ter ope­ra­tion

Først var ind­gre­be­ne vel­lyk­ke­de. Og selv­om par­ret var ble­vet skilt ef­ter sær­lig til­la­del­se fra kong Chri­sti­an 10., var de go­de ven­ner. Men da Li­li vil­le ha­ve indo­pe­re­ret en liv­mo­der, gik det galt. Der gik be­tæn­del­se i ope­ra­tions­sår­et. Og 13. sep­tem­ber 1931 dø­de Li­li kun 48 år gam­mel.

Et af de be­røm­te ma­le­ri­er, som Ger­da We­ge­ner ma­le­de af den mysti­ske kvin­de­li­ge mo­del Li­li. Det var i vir­ke­lig­he­den hen­des egen mand, Ei­nar. Fo­to: Wiki Her jub­ler Ed­die Red­may­ne. Han vandt i fe­bru­ar en Oscar som årets bed­ste mand­li­ge sku­e­spil­ler. Fo­to: EPA Ed­die Red­may­ne er over­be­vi­sen­de i rol­len som ver­dens før­ste transkvin­de, Li­li El­be. I mor­gen ind­le­des op­ta­gel­ser­ne i Kø­ben­havn, hvor vir­ke­lig­he­dens Li­li bo­e­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.