Mmer til Dan­mark Hå­ber på fl ere fi lm i DK

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

STREAM/ KØB – SAN­GE

( Kil­de hit­lis­ten. nu) 1. Ri­han­na, Ka­nye & McCart­ney, Four­fi ve­seconds 2. El­lie Goul­ding Love Me Li­ke You Do

3. Ma­jor La­zer fe­at. MØ & dj Sna­ke,

Le­an On

TOP 5 1. 9. april 2. Men­ne­sker bli­ver spist 3. Even­ty ret om Aske­pot 4. Al­bert 5. Kings­man: The Secret..

NY TID

Op­ta­gel­ser­ne til fi lmen ’ The Da­nish Girl’ i Kø­ben­havn kan bli­ve be­gyn­del­sen til no­get stort for den dan­ske fi lm­bran­che. Og hvis re­ge­rin­gen så ind­fø­rer et skat­te­fradrag for kom­men­de uden­land­ske fi lm­pro­jek­ter, kan frem­ti­den bli­ve end­nu ly­se­re.

Før Co­pen­ha­gen Film Fund skød seks mil­li­o­ner kro­ner i pro­jek­tet, der hand­ler om ver­dens før­ste køns­skift eo­pe­re­re­de mand/ kvin­de, skul­le op­ta­gel­ser­ne fak­tisk fi nde sted i Tys­kland. Men Thomas Gam­melt­oft , der er di­rek­tør for fi lm­fon­den, fi k de en­gel­ske og ame­ri­kan­ske fi lm­folk over­be­vist om at fl yt­te den del af pro­jek­tet til Kø­ben­havn. Og han si­ger nu:

Ube­ta­le­lig re­k­la­me

» Det be­ty­der ik­ke blot ube­ta­le­lig in­ter­na­tio­nal eks­po­ne­ring og bran­ding til Kø­ben­havn og Dan­mark, men og­så at der i for­bin­del­se med op­ta­gel­ser­ne ska­bes vækst og be­skæft igel­se. Dyg­ti­ge dan­ske fi lm­folk skal nem­lig nu og­så ar­bej­de på pro­jek­tet. Og ik­ke mindst det sid­ste er grund­la­get for fon­dens ar­bej­de.

Gam­melt­oft for­tæl­ler til BT, at én kro­ne skudt ind i pro­jek­ter som ’ The Da­nish Girl’ på langt sigt gi­ver 12 kro­ner re­tur til Dan­mark. Og det ul­ti­ma­ti­ve vil­le væ­re, hvis man i Dan­mark, som det al­le­re­de er til­fæl­det i f. eks. Eng­land, ind­før­te et 20 pro­cents skat­te­fradrag til in­ter­na­tio­na­le fi lm­pro­jek­ter, der væl­ger at op­ta­ge i Dan­mark.

» Dan­mark er et idéelt land for den slags. Ik­ke ale­ne har vi fan­ta­stisk dyg­ti­ge fi lm­folk. Be­folk­nin­gen har og­så en fan­ta­stisk af­slap­pet at­ti­tu­de over for den slags. Og så har vi stort set in­gen pa­pa­ra­zzi- kul­tur. Man bli­ver helt stolt af dan­sker­ne, si­ger Gam­melt­oft .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.