Hun sæt­ter sin bow­ler­hat som hun vil

BT - - NAVNE - Jacob Wendt Jensen jwj@ ber­ling­s­ke. dk

60 ÅR I DAG

Den sven­ske sku­e­spil­le­rin­de Le­na Olin har me­re end 40 fi lm­rol­ler bag sig gen­nem de se­ne­ste 40 år. En lil­le hånd­fuld stik­ker ud i erin­drin­gen, men det er kun én af dem, der for al­vor nær­mer sig det, man kan kal­de klas­sisk. I Phi­lip Kauf­mans ’ Til­væ­rel­sens uli­de­li­ge let­hed’ spil­ler Le­na Olin Sa­bi­ne. Den sensu­el­le kvin­de med bow­ler­hat­ten, der slan­ger sig i ate­li­e­ret i Prag, når el­lers Da­ni­el Day- Lewis’ ka­rak­ter To­mas er i hu­mør til det. Juliet­te Bi­no­che spil­ler hans an­den kær­lig­hed, Te­reza. Le­na er den krop, han be­gæ­rer, og Juliet­te er den hjer­ne, han el­sker.

Når Olin vir­ker så godt i den rol­le, hand­ler det na­tur­lig­vis ik­ke kun om, at hun har en fl ot krop. Og det hand­ler hel­ler ik­ke kun om, at hun for­mår at sæt­te sin bow­ler­hat, som hun vil. Le­na Olin er na­tur­lig­vis en dyg­tig sku­e­spil­ler, der ind­går som en hel­støbt ka­rak­ter i en æg­gen­de mé­na­ge à trois, som ti­den kun har slå­et skår af i af­de­lin­gen for ska­b­ag­ti­ge ac­cen­ter.

Før Le­na Olin nå­e­de så langt i in­ter­na­tio­nal fi lm, hav­de hun væ­ret med i en stri­be sven­ske fi lm, hvor Ta­ge Da­ni­els­sons ’ Pi­cas­sos even­tyr’ og Ing­mar Berg­mans ’ Fan­ny og Ale­xan­der’ var blandt de me­ste iøj­ne­fal­den­de.

Eft er gen­nem­brud­det i Prag var Le­na Olin ik­ke sær­lig hel­dig, når det gjaldt om at ram­me de vir­ke­lig go­de el­ler de vold­somt po­pu­læ­re fi lm. Hun spil­le­de over for Ro­bert Red­ford i even­tyr­dra­ma­et ’ Ha­va­na’ af Syd­ney Pol­la­ck, men den el­lers dyg­ti­ge in­struk­tør ram­te in­gen trend og skød kun sig selv i fo­den. Lidt bed­re gik det med en Oscar- no­mi­ne­ring i Paul Ma­zur­skys ’ Ene­mies: A Love Story’. Si­den hu­sker man bedst Le­na Olin fra ’ Cho­co­lat’ og ’ Ca­sa­nova’, der er in­stru­e­ret af hen­des mand, den sven­ske in­struk­tør Las­se Hall­strøm. De to mød­te hin­an­den i 1992 og har en dat­ter sam­men.

Nej tak til høj løn

Le­na Olin har sta­dig en rol­le på fi lm i ny og næ, men det er i tv- se­ri­en ’ Ali­as’, at hun har væ­ret mest til ste­de de se­ne­re år. Fra 2002 til 2006 op­t­rå­d­te hun ved si­den af Jen­ni­fer Gar­ner i spæn­dings­se­ri­en, som hun eft er si­gen­de for­lod eft er et ’ nej’ til en me­get høj løn for at kun­ne til­brin­ge me­re tid med fa­mi­li­en.

Se­ne­st har hun væ­ret med i den ro­ste sven­ske ko­me­di­e­se­rie ’ Welco­me to Swe­den’, hvor­fra hun hop­pe­de di­rek­te ud i en ame­ri­kansk b- fi lm ’ The Mob: A Wo­man’s Re­ven­ge’, der først får pre­mi­e­re til næ­ste år. I gangster­fi lmen med­vir­ker en stri­be an­dre sku­e­spil­le­re, Wes Studi og Eric Ro­berts, der har det til fæl­les med Le­na Olin, at kar­ri­e­rens se­ne år ik­ke helt har le­vet op til de før­ste loven­de år. Men så­dan er det for de fl este i en bran­che, hvor der er få stjer­ner, der ly­ser læn­ge, og ba­re det, på et kor­te­re gi­vent tids­punkt at ha­ve væ­ret med i før­ste ræk­ke, er en suc­ces må­lt i for­hold til de ti­tu­sind­vis, der al­drig kom­mer så langt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.