Ma­ka­bre na­bo­er

BT - - TV - KOMEDIE 06: 00 07: 45 11: 35 19: 00 22: 50 09: 30 13: 40 15: 00 16: 40 21: 00 00: 40- 06: 00

Det ene­ste, der er me­re far­ligt end den trus­sel, som Glen­views be­bo­e­re står over for, er de fi re fy­re, der for­sø­ger at red­de dem. Mød na­bo­pa­trulj­en: Den lo­ka­le og en­ga­ge­re­de Evan, den sjove fa­mi­lie­mand Bob, den un­ge og no­get util­ta­len­de Franklin og den fra­skil­te mand, der le­der eft er kær­lig­he­den, Ja­marcus. De fi re ny­der og­så nog­le af de fordele, der føl­ger med i at væ­re en del af grup­pen. Som ek­sem­pel­vis at drik­ke øl, sky­de for­skel­li­ge ting og ba­re hæn­ge ud med gut­ter­ne. Selv med – og må­ske end­da på grund af – de­res nye, smar­te jak­ker, som bæ­rer et logo med et ti­ger­ho­ved og bræn­den­de vin­ger, får den knap så skræm­men­de kvar­tet som ud­gangs­punkt in­gen respekt fra de be­bo­e­re, som de pas­ser på. En grup­pe børn ka­ster æg på dem, og de lo­ka­le po­li­ti­folk sy­nes, at grup­pen er til grin! Da fy­re­nes bil imid­ler­tid ram- mer no­get, der eft er­la­der et spor af grønt slim og en form for ten­ta­kel, og de sam­ti­dig fi nder et bowling­kug­le- lig­nen­de ap­pa­rat, som ud­sen-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: der en strå­le af ener­gi, op­da­ger de, at de er fal­det over no­get, som er me­get stør­re end en sim­pel lo­kal­for­bry­der. ( TV3)

( T) Dron­nin­gens el­sker. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1939.

( T) Kap­ta­jn Ne­mo og by­en un­der ha­vet. En­gelsk eventyrfilm fra 1969. ( T) The Champ. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1979.

( T) Den syn­ke­fri Mol­ly Brown. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1964. ( T) Miss Marp­le har mord på hjer­nen. En­gelsk kri­mi fra 1963. ( T) Cat­low – den le­en­de ban­dit. Ame­ri­kansk western fra 1971. ( T) Kel­lys hel­te. Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 1970.

( T) Ro­bin And The Se­ven Hoods. Ame­ri­kansk mu­sik­film fra 1964. ( T) Dr. Je­kyll og Mr. Hy­de. Ame­ri­kansk gyser fra 1941.

( T) Jeg fin­der dig nok. Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 1942.

Nat- tv.

Da rumvæ­se­ner in­va­de­rer de­res for­stad, må det lo­ka­le vagt­værn be­stå­en­de af Franklin ( Jo­nah Hill), Evan ( Ben Stil­ler), Ja­marcus ( Ri­chard Ay­o­a­de) og Bob ( Vin­ce Vaug­hn) vi­se, hvad de du­er til. Fo­to: Vi­a­sat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.