FØR­STE AL­BUM PÅ GA­DEN

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 52 år si­den 1963:

LØVEN 22.07 - 22.08 Det er en al­vors­dag. Du er i dit eft er­tænk­som­me hjør­ne, hvor du får sat en an­svar­lig græn­se. Hvis ik­ke, så bli­ver der sat en græn­se for dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Du skal væ­re sær­lig var­som med, at du ik­ke kom­mer til at si­ge me­re, end at du kan tå­le at hø­re igen. Din fan­ta­si kan let lø­be af­sted med dig. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du har en fø­lel­se af, at der fo­re­går no­get bag din ryg, el­ler at no­gen hem­me­lig­hol­der no­get for dig. Det er en god idé, at du spør­ger ind til det. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Det vil gæl­de om at få skabt så me­get klar­hed som mu­ligt. Du får ik­ke din vil­je i en be­stemt sag. Det vil gæl­de om at slip­pe den og kom­me vi­de­re. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Da­gen by­der dig på et valg, hvor det vig­tigt, at du grun­digt har sat dig ind i tin­ge­ne. Så ik­ke no­get med at gø­re no­get ba­re for at gø­re no­get. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Jo me­re du til­la­der dig selv at gø­re ting for dig selv, jo bed­re vil du ha­ve det i dag. Du får en in­vi­ta­tion, som kom­mer al­de­les bag på dig. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Det er ik­ke al­tid let at skel­ne mel­lem fan­ta­si og vir­ke­lig­hed. Og må­ske slet ik­ke i dag. Tag ven­ligst der­for in­gen vig­ti­ge be­slut­nin­ger. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Der er me­re uro om­kring dig, end du bry­der dig om. For at und­gå en ne­ga­tiv stem­ning er det en god idé, at du si­ger fra og går din vej. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:****

25). ( Svær 72). ( Mid­del 1). ( Nem

Be­at­les sen­der de­res før­ste al­bum ’ Plea­se Plea­se Me’ på ga­den i Eng­land. Grup­pen nå­e­de at ud­gi­ve yder­li­ge­re 14 al­bum­mer, før de gik i op­løs­ning i 1970.

Fo­to: scan­pix/ str

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.