Mor­ten

BØDSKOV

BT - - SØNDAG - Se hans fo­to­al­bum si­de 14- 15

Beskriv dig selv med fem ord? Hvad af­skyr du frem­for alt? Hvad er din drøm om lyk­ke? Hvil­ken ev­ne vil­le du ger­ne ha­ve haft ?

Hvad har væ­ret dit livs dra­ma?

44 år – So­ci­al­de­mo­kra­tiets EU- og uden­rigs­ord­fø­rer Hvis du var et dyr, hvil­ket var du så? Hvad er det go­de ved at væ­re dig?

Hvad un­drer dig? Hvad er det ir­ri­te­ren­de ved at væ­re dig?

Or­dent­lig­hed, kamp, over­skud, ro og hen­syn.

Dår­lig for­be­re­del­se og rod. At min ko­ne An­ne og jeg har en bo­un­ty ø med Wi­Fi. At kun­ne spil­le fod­bold som Lio­nel Mes­si – og hans fan­ta­sti­ske ven­stre­ben. Da jeg så den ond­skabs­ful­de kræft ta­ge mi­ne bedste­for­æl­dre. En ok­se – kampklar og med råsty rke. Jeg har væ­ret hel­dig, i en ung al­der, at få et liv i et spæn­den­de po­li­tisk mil­jø, hvor jeg har mødt de stør­ste po­li­ti­ske per­son­lig­he­der. At Brønd­by IF ik­ke lig­ger i spid­sen af Su­per­liga­en. At det kni­ber med ti­den til at nå et par ek­stra lø­be­tu­re om ugen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.