VI­DEN­SKAB. DK MFR- VAC­CI­NEN GI­VER IK­KE AU­TIS­ME

BT - - SØNDAG -

MFR- vac­ci­nen har gi­vet an­led­ning til ad­skil­li­ge myter, og en af de mest ud­bred­te fo­re­stil­lin­ger er, at den kan for­år­sa­ge au­tis­me.

Idéen blev op­rin­de­ligt frem­sat i et en­kelt stu­die fra 1998 af læ­gen An­drew Wa­ke­fi eld, der nu har mi­stet sin læ­geau­to­ri­sa­tion. Det kom se­ne­re frem, at An­drew Wa­ke­fi eld hav­de ma­ni­p­u­le­ret med si­ne re­sul­ta­ter.

En bri­tisk jour­na­list, Bri­an De­er, gra­ve­de si­de­lø­ben­de mistæn­ke­li­ge for­hold frem om Wa­ke­fi eld, blandt an­det at han hav­de an­søgt om pa­tent på en al­ter­na­tiv vac­ci­ne mod mæs­lin­ger og stod til at pro­fi te­re øko­no­misk, hvis MFR- vac­ci­nen blev miskre­di­te­ret.

Læg­ger to og to sam­men

Når ide­en om, at MFR- vac­ci­nen for­år­sa­ger au­tis­me, hæn­ger fast i be­folk­nin­gen, skyl­des det for­ment­lig, at vac­ci­nen gi­ves i sam­me pe­ri­o­de af bar­nets liv, hvor man først kan kon­sta­te­re symp­to­mer på au­tis­me, vur­de­rer Jan Pravs­gaard Christensen.

» Man kan op­le­ve, at ens barn bli­ver vac­ci­ne­ret hos læ­gen, og 14 da­ge eft er ser det ud, som om der er no­get au­tis­me. Så be­gyn­der folk at læg­ge to og to sam­men, men år­sa­gen og sam­men­hæn­gen er der ik­ke, « si­ger pro­fes­soren.

» Det hæn­ger jo desvær­re sta­dig fast i be­folk­nin­gen, « si­ger Jan Pravs­gaard Christensen, der er pro­fes­sor i in­fek­tions­im­mu­no­lo­gi ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.