FOSTERBEHANDLING HJÆL­PER BLØ­DE­RE

BT - - SØNDAG -

Blø­de­r­pa­tien­ter

kan und­gå at bli­ve im­mu­ne over for de­res be­hand­ling, hvis be­hand­lin­gen be­gyn­der al­le­re­de i foster­til­stan­den, vi­ser et in­ter­na­tio­nalt stu­die med dansk del­ta­gel­se. Hvis be­hand­lin­gen bli­ver iværk­sat tid­ligt, så bli­ver im­mun­for­sva­ret nar­ret til at tro, at be­hand­lin­gen he­le ti­den har væ­ret en del af krop­pen, for­tæl­ler for­sker­ne. » Det kan væ­re gavn­ligt for en lang ræk­ke an­dre syg­dom­me, « si­ger med­for­fat­ter Su­ne Ju­ste­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

for­dom­men om, at men­ne­sker med høj IQ er min­dre so­ci­alt in­tel­li­gen­te, for­hol­der det sig fak­tisk sta­ti­stisk set omvendt, for­tæl­ler neu­ro­p­sy­ko­log Anders Ga­de fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.