AN­SIG­TET - OG HVAD DET FOR­TÆL­LER OM DIG K

Pen­ge, ven­ner og part­ner. Der er ( desvær­re) en sam­men­hæng mel­lem dit ud­se­en­de og din chan­ce for suc­ces i li­vet

BT - - SØNDAG - Fo­to: Tor­kil Ad­ser­sen

ig dig om­kring. På din chef. Og på den dyg­ti­ge kol­le­ga, der ba­re al­tid lyk­kes med at få de go­de op­ga­ver og sim­pelt­hen ik­ke er til at stop­pe. El­ler de kend­te og magt­ful­de. Dem, som ser ud til at lyk­kes med alt, og for hvem dø­re­ne åb­ner sig helt na­tur­ligt. ’ Det hand­ler om ev­ner og hårdt ar­bej­de’, sag­de din gam­le læ­rer Andersen og smadre­de pe­gepin­den i ka­te­de­ret, men suc­ces ska­bes fak­tisk og­så af no­get, du og læ­rer Andersen ik­ke kan gø­re ret me­get ved. Dit an­sigt, di­ne træk, be­ty­der no­get for, hvor­dan du vil bli­ve mødt her i li­vet. Alt­så din chan­ce for at få et godt, vel­be­talt job, din ev­ne til at få ven­ner og en at­trak­tiv part­ner.

I Lyng­by nord for Kø­ben­havn lig­ger Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet ( DTU). En af lan­dets na­tur­vi­den­ska­be­li­ge høj­bor­ge, hvor der bli­ver for­sket i alt fra fø­de­va­rer til kli­maæn­drin­ger. Den én kva­drat­ki­lo­me­ter sto­re ko­los rum­mer en af­de­ling, der hed­der DTU Sy­stem­bi­o­lo­gi. Her ved de fak­tisk no­get om an­sig­ter. Ud­se­en­det be­ty­der me­get for men­ne­skets chan­ce for suc­ces, vi­ser forsk­nin­gen.

» Det er ik­ke ba­re en på­stand, « si­ger kul­turso­cio­lo­gen Emi­lia van Hau­en:

» Der fi ndes et be­greb, der hed­der ero­tisk ka­pi­tal. Forsk­nin­gen vi­ser, at hvis du har me­re af det end gen­nem­snit­tet, tje­ner du 15 pct. me­re. Du har let­te­re ved at bli­ve gift . Du har let­te­re ved at få ven­ner. Du har hø­je­re tro­vær­dig­hed. Stør­re gen­nem­slags­kraft , « si­ger hun.

Forsk­nin­gen og te­o­ri­en om ero­tisk ka­pi­tal stam­mer fra den bri­ti­ske so­cio­log Cat­he­ri­ne Hakim, der fun­ge­rer som pro­fes­sor og for­sker ved tæn­ket­an­ken Ci­vi­tas i London. Hun har ud­gi­vet rap­por­ten ’ Ero­tic Ca­pi­tal’ for London School of Eco­no­mi­cs.

Iføl­ge Cat­he­ri­ne Hakim be­står ero­tisk ka­pi­tal af en kom­bi­na­tion af so­ci­a­le kom­pe­ten­cer, seksu­el til­træk­nings­kraft , tøjstil og hvil­ken ener­gi, du brin­ger ind i so­ci­a­le sam­men­hæn­ge.

Du be­hø­ver ik­ke at væ­re klas­sisk smuk som He­le­na Christensen el­ler Brad Pitt. Det hand­ler me­re om, hvor­dan du bru­ger dig selv.

For nog­le gan­ge er men­ne­sker ba­re smuk­ke. Ik­ke af ud­se­en­de. Ik­ke i hvad de si­ger. Ba­re i må­den, de er på.

Or­de­ne stam­mer fra den au­stral­ske for­fat­ter Mar­kus Zus­ak og in­dram­mer egent­lig me­get fi nt, hvad ero­tisk ka­pi­tal går ud på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.