D

BT - - SØNDAG -

en 32- åri­ge skat­te- og æl­dre­ord­fø­rer for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne scorer blot et en­kelt po­int i ka­te­go­ri­en ’ tem­pe­ra­ments­fuld’. Det vil si­ge, at den gen­nem­snit­li­ge dan­sker an­ser hen­de som en me­get lidt tem­pe­ra­ments­fuld per­son ud fra oven­stå­en­de po­rtræt. Et ka­rak­ter­træk, Astrid Krag gen­ken­der:

» Jeg har hel­ler al­drig tænkt på mig selv som et tem­pe­ra­ments­fuldt men­ne­ske. Det tror jeg er en for­del i man­ge si­tu­a­tio­ner som po­li­ti­ker, at man ik­ke er i si­ne fø­lel­sers vold. For jeg sid­der oft e i po­li­ti­ske for­hand­lin­ger, hvor der er nog­le, der prø­ver at pir­ke til mig. Det be­ty­der ik­ke, at jeg ik­ke er et fø­lel­ses­men­ne­ske, for det er jeg, men der skal me­get til at hid­se mig op.

Astrid Krag scorer sam­ti­dig me­get lavt i ka­te­go­ri­en ’ do­mi­ne­ren­de’. Det vil si­ge, at gen­nem­snit­tet ik­ke op­fat­ter hen­de som en ud­talt le­der­ty­pe.

» Det kun­ne jeg sag­tens fo­re­stil­le mig. Jeg har al­tid syn­tes, at jeg ser me­get mild og blid ud på bil­le­det. Jeg tror hel­ler ik­ke, at un­ge kvin­der er nog­le, man tra­di­tio­nelt ser som le­der­ty­per. For der er ik­ke sær­ligt man­ge yn­gre kvin­der på le­del­ses­po­ster, si­ger hun og til­fø­jer:

Har haft le­del­ses­ansvar

» Men jeg sy­nes, at jeg be­sid­der le­de­r­e­gen­ska­ber. Jeg har stå­et i spid­sen for et me­get stort mi­ni­ste­ri­um. Jeg har væ­ret næst­for­mand for en fol­ke­tings­grup­pe. Jeg har haft an­sat­te. Så jeg har haft le­del­ses­ansvar. Og jeg ved, at jeg kan. Men det er nok ik­ke dår­ligt, at man ik­ke ud­strå­ler, at man er den, der vil le­de og be­stem­me det he­le, « si­ger Astrid Krag.

Men hun skul­le ‘ læ­re at le­de,’ for­tæl­ler po­li­ti­ke­ren: » Det tror jeg gæl­der for man­ge kvin­der. At det at ha­ve au­to­ri­tet er no­get, man skal ta­ge på sig i be­gyn­del­sen, og så bli­ver det me­re og me­re na­tur­ligt. Men jeg har øvet mig på det i man­ge år. Det be­gynd­te helt til­ba­ge i sko­le­ti­den, hvor jeg var elev­rå­ds­for­mand. Da jeg blev sund­heds­mi­ni­ster, var det en stor op­ga­ve, men det var ik­ke una­tur­ligt for mig, « si­ger Astrid Krag.

Den ra­di­ka­le fol­ke­tings­po­li­ti­ker Ze­nia Stam­pe får et syv­tal i ka­te­go­ri­en ‘ at­trak­tiv’. En ka­rak­ter, der går fi nt i spand med, at den 35- åri­ge kvin­de oft e er ble­vet ud­råbt til at væ­re en af de smuk­ke­ste kvin­der på Chri­sti­ans­borg. Selv er hun ik­ke me­get for at ha­ve det præ­di­kat på sig: » Jeg prø­ver egent­lig at la­de mit ud­se­en­de fyl­de så lidt som mu­ligt. Jeg prø­ver at se pæn og neut­ral ud og ‘ over­dres­ser’ al­drig. Jeg vil sna­re­re me­ne, at jeg ‘ un­der­dres­ser’ lidt, « si­ger Ze­nia Stam­pe og fort­sæt­ter:

» Jeg tror al­tid, det at væ­re en ung, blond kvin­de kan bru­ges po­si­tivt og ne­ga­tivt. Der­for gør jeg mindst mu­ligt ud af det. Det er da dej­ligt at få at vi­de af ens mand, at man er pæn. Men på ga­den kan det vir­ke lidt in­ti­mi­de­ren­de, og jeg sy­nes egent­lig ik­ke, at det skal fyl­de no­get i en po­li­tisk kon­tekst , « si­ger Ze­nia Stam­pe, der sam­ti­dig får en lav ka­rak­ter i ka­te­go­ri­en ’ tem­pe­ra­ments­fuld’, og det over­ra­sker­hen­de:

» Jeg har da ret me­get tem­pe­ra­ment? Det er da en af grun­de­ne til, at jeg over­ho­ve­det er ble­vet po­li­ti­ker. Der må man si­ge, at mit an­sigt ly­ver. Nog­le po­li­ti­ke­re er me­get ban­ge for at vi­se de­res tem­pe­ra­ment, for­di det nog­le gan­ge kan bli­ve brugt mod en. Jeg sy­nes, det er vig­tigt, at vi vi­ser, vi er men­ne­sker af kød og blod og at vi bræn­der for det her. «

La­der du ba­re tem­pe­ra­men­tet få frit løb al­tid?

» In­den jeg går ind i en de­bat, tæn­ker jeg over, om det er en de­bat, hvor jeg skal vi­se mit tem­pe­ra­ment, el­ler om jeg skal hol­de det ne­de. Jeg hav­de for ny­lig en de­bat med Ma­rie Krarup, ( Fol­ke­tings­med­lem, DF, red.) som jeg po­li­tisk er me­get ue­nig med. Men det var eft er ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn.

Og der hav­de jeg en po­in­te om, at vi skul­le ræk­ke hån­den ud eft er hin­an­den og gi­ve hin­an­den lidt ret og mø­des et sted. Når det er ud­gangs­punk­tet, så er det ik­ke tem­pe­ra­men­tet, der skal stå i vej­en, « si­ger Ze­nia Stam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.