N

BT - - SØNDAG -

aser Khader for­lod dansk po­li­tik, da han ik­ke fi k stem­mer nok til at kom­me i Fol­ke­tin­get for De Kon­ser­va­ti­ve i 2011. Her­eft er be­gynd­te han blandt an­det at fun­ge­re som mel­le­møst- eks­pert i me­di­er­ne og Se­ni­or Fel­low ved Hud­son In­sti­tu­te i Washington DC. Men nu er det tid til et po­li­tisk co­me­ba­ck for Naser Khader, der i fe­bru­ar med­del­te, at han stil­ler op for De Kon­ser­va­ti­ve ved det kom­men­de fol­ke­tings­valg. Naser Khader scorer mid­delka­rak­te­ren fi re i ’ tro­vær­dig­hed’. Men hvor­når fø­ler han sig mest tro­vær­dig?

» Jeg er bedst, når jeg snak­ker om ting, der in­ter­es­se­rer og op­ta­ger mig. Det er ek­sem­pel­vis vær­di­stof, de­mo­kra­ti, re­li­gio­ner, in­te­gra­tion, uden­rigs­po­li­tik og ter­ror. Folk kan mær­ke, om det er no­get, der vir­ke­lig op­ta­ger mig, el­ler om det ba­re er no­get, jeg har lært ude­nad, « si­ger Naser Khader og fort­sæt­ter:

» Der­for vir­ker jeg me­re tro­vær­dig på de her spørgs­mål, end når jeg brok­ker mig over par- ke­rings­vag­ter . Jeg er en dår­lig sku­e­spil­ler. Det kan folk se på mig, « si­ger Naser Khader.

Gen­nem­snits­dan­ske­ren vur­de­rer Naser Khader til at væ­re en tre’er i ’ tem­pe­ra­ments­fuld’. Iføl­ge ham selv er han hel­ler ik­ke ud­præ­get hid­sig:

» Det er me­get sjæl­dent, jeg mi­ster kon­trol­len og bli­ver sur. Jeg blev sur, da jeg blev be­skyldt for sort ar­bej­de af Se og Hør, men hvem vil­le ik­ke bli­ve det? Ret­ten har gi­vet mig ret i, at det var løgn. Hvis jeg er glad, så vi­ser jeg det, og hvis jeg er sur, så vi­ser jeg det. Jeg er ik­ke en ma­ski­ne som Hel­le Thor­ning el­ler Anders Fogh, hvor man ik­ke kan se, hvad de fø­ler. «

I ka­te­go­ri­en ‘ udad­vendt’ scorer Naser Khader fi re.

» Jeg er en udad­vendt ty­pe. Men jeg har en græn­se. Og det er det pri­va­te. Mi­ne ven­ner og mi­ne børn kun­ne jeg ik­ke drøm­me om at for­tæl­le om til no­gen, jeg ik­ke ken­der. Hel­ler ik­ke mi­ne fø­lel­ser an­gå­en­de kær­lig­hed el­ler seksu­a­li­tet . Jeg bru­ger jo mig selv, men der er en græn­se , « si­ger Naser Khader.

Hun var dron­nin­gen af Dansk Fol­ke­par­ti fra 1995 til 2012, in­den hun over­lod sty­rin­gen til Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl. Det har be­ty­det et liv, hvor den 68- åri­ge nu­væ­ren­de vær­di- ord­fø­rer har væ­ret vant til at væ­re ’ på’. Hun scorer da og­så et ot­te­tal i ka­te­go­ri­en ’ udad­vendt’.

» Det over­ra­sker mig ik­ke det fj er­ne­ste. Jeg me­ner, at jeg er me­get udad­vendt og me­get åben. Og­så om min egen per­son. Sam­ti­dig in­ter­es­se­rer jeg mig for an­dre men­ne­sker, så det stem­mer overens med, hvor­dan jeg op­fat­ter mig selv. «

Det vil må­ske over­ra­ske nog­le, at Pia Kjær­s­gaard blot scorer et en­kelt po­int i ka­te­go­ri­en ’ tem­pe­ra­ments­fuld’. Til at be­gyn­de med kom det og­så bag på hen­de selv:

» Jeg un­dre­de mig først me­get over det. Men så gik jeg og tænk­te lidt over det. Jeg har ab­so­lut tem­pe­ra­ment. Men jeg kan sty­re det. Jeg har set po­li­ti­ke­re ta­be ho­ve­d­et på tv, og det bry­der jeg mig ik­ke om. Selv har jeg væ­ret ud­sat for lidt af hvert, men har lært at ta­ge en dyb indån­ding i si­tu­a­tio­ner, hvor jeg har haft lyst til at rå­be til­ba­ge til dem, der har råbt eft er mig, « si­ger Pia Kjær­s­gaard og fort­sæt­ter:

» Det er egent­lig pud­sigt, for jeg sy­nes, jeg har en stram at­ti­tu­de på bil­le­det. Og en me­re stram at­ti­tu­de, end jeg bry­der mig om, « si­ger Pia Kjær­s­gaard. «

I ka­te­go­ri­en ’ do­mi­ne­ren­de’ scorer Pia Kjær­s­gaard mid­delka­rak­te­ren fi re. Men er hun en hård le­der?

» Bå­de og. Jeg me­ner, at jeg er et em­pa­tisk men­ne­ske, og jeg har al­tid ment, at det i for­hold til fol­ke­tings­grup­pens med­lem­mer har væ­ret nem­me­re at gi­ve en ski­de­bal­le, hvis jeg på et an­det tids­punkt har snak­ket med per­so­nen om, hvor­dan ved­kom­men­de går og har det. Og­så pri­vat. Det har jeg al­tid gjort me­get ud af som for­mand for Dansk Fol­ke­par­ti. « Er du ble­vet hår­de­re med ti­den? » Det har nok væ­ret det sam­me. Men jeg gi­ver da sta­dig små rap over fi ngre­ne i fol­ke­tings­grup­pen, « si­ger Pia Kjær­s­gaard .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.