Min søn­dags­mid­dag

BT - - SØNDAG - FO­TO:

TEKST: Hvem er du? Jeg hed­der Thomas Aa­by Ber­dal, jeg er 40 år og bor på Fre­de­riks­berg. I 2012 skab­te jeg ’ I Will Cook For You’, hvor jeg la­ver mad hos frem­me­de men­ne­sker og spi­ser med. Jeg er enormt mad­g­lad, men det mest in­ter­es­san­te er de dy­na­mi­k­ker, der ud­fol­der sig om­kring mid­dags­bor­det. Det kan gi­ve nog­le rig­tig sjove op­le­vel­ser og sam­ta­ler. Hvor tit la­ver du mad? Jeg la­ver mad næ­sten hver dag i en el­ler an­den ud­stræk­ning. Jeg kan godt li­de en­kel mad, hvor man la­der råva­rer­ne væ­re sig selv og la­der det sma­ge af det, det er. Hvem har lært dig at la­ve mad? Det har jeg nok mest selv. Jeg har al­tid in­ter­es­se­ret mig for det og har al­tid godt kun­net li­de at sma­ge nye ting. Da jeg var ni år Hvad skul­le dit sid­ste må­l­tid væ­re? Det må nok bli­ve en barn­doms­fa­vo­rit. Må­ske spa­ghet­ti bo­log­ne­se el­ler en god bur­ger. Det kan jeg al­tid spi­se, og det er så­dan no­get, jeg en gang imel­lem kan få helt vildt lyst til. Hvor­for har du valgt at la­ve ke­bab med til­be­hør?

CHAR­LOT­TE NIELSEN CNIE@ BT. DK.

SI­MON LÆS­SØE gam­mel, be­gynd­te jeg at ha­ve mad­da­ge der­hjem­me. I be­gyn­del­sen var det for at slip­pe for op­va­sken, men så greb det om sig.

Jeg kan godt li­de mel­le­møst­lig mad, som man sid­der og sna­ck­er. Man kan bå­de sid­de sam­men med ven­ner rundt om bor­det og ny­de det sam­men med god vin el­ler ba­re spi­se det for­an fj ern­sy­net. Det er for mig op­ti­mal søn­dags­mad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.