’’

BT - - SØNDAG - Kirsti­ne Ry­ge Koch, ale­ne­mor til to

net­værk, der kun­ne sam­le sing­le­mødre, « si­ger Kirsti­ne Ry­ge Koch.

In­den året var gå­et, hav­de hun få­et si­tet sing­lemums. dk på be­ne­ne, og en må­ned se­ne­re hav­de me­re end 1.000 ale­ne­mødre meldt sig ind. I dag, lidt me­re end et år se­ne­re, har sing­lemums. dk 6.100 med­lem­mer. Sing­le­mødre­ne kom­mer fra he­le lan­det og bru­ger en luk­ket grup­pe på Fa­ce­book til at dis­ku­te­re stort og småt.

» Vi har stor glæ­de af hin­an­den og bru­ger hin­an­den til alt mu­ligt for­skel­ligt. Nog­le har brug for at ven­de, hvil­ke for­holds­reg­ler man skal ta­ge, når man skal i Stat­sam­tet, mens an­dre skri­ver om nye kæ­re­ster, om at bli­ve fo­rel­sket igen, og om at bli­ve sår­et igen. Og så er der ud­for­drin­ger med børn og be­kym­ring for, om de nu tri­ves, « si­ger hun.

Ik­ke en græ­de­ko­ne­klub

Men det vig­tig­ste er, at sing­lemums. dk ik­ke er no­gen græ­de­ko­ne­klub, un­der­stre­ger Kirsti­ne Ry­ge Koch.

» Det er så let at fal­de ind i den klub. Vi men­ne­sker har en ten­dens til at brok­ke os, og hvis vi brok­ker os sam­men, får vi en form for fæl­les­skabs­fø­lel­se. Men hvis vi er eni­ge om de ting, der er fan­ta­sti­ske, vil vo­res ener­gi sti­ge. Der er nog­le ind­læg i grup­pen, der hand­ler om ned­t­u­re, for­di folk har brug for at kom­me af med no­get. Men al den kær­lig­hed, de får til­ba­ge fra an­dre, der har prø­vet det sam­me, op­ve­jer det. «

Som­mer­fe­ri­en i Græken­land var den før­ste, Kirsti­ne Ry­ge Koch holdt ale­ne med si­ne børn. In­den de tog af sted, var hun skræksla­gen. Mi­nu­tiøst hav­de hun in­de i sit ho­ved gen­nem­gå­et alt det, der kun­ne gå galt. Hvad nu hvis et af bør­ne­ne blev sygt?

Hvad skul­le hun gø­re med bør­ne­ne, hvis hun nu skul­le tis­se, når de kom til luft hav­nen? Al­le tan­ker­ne del­te hun med de an­dre mødre på sing­lemums. dk.

» Det var helt enormt græn­se­over­skri­den­de at ta­ge af sted. Men det end­te med at bli­ve den bed­ste fe­rie, hvor jeg var tæt­te­re på mi­ne børn end no­gen­sin­de før, « si­ger hun. Kirsti­ne Ry­ge Koch væn­ne­de sig til, at der blev skæ­vet lidt til dem, da hun var ale­ne af sted med bør­ne­ne.

Og så nød hun i ste­det, at al­le de mand­li­ge tje­ne­re kon­stant kom sprin­gen­de for at hjæl­pe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.