P

BT - - SØNDAG -

å en restau­rant i Græken­land sid­der Kirsti­ne Ry­ge Koch sam­men med si­ne børn Freya og Vik­tor. De er på som­mer­fe­rie og skal til at spi­se aft ens­mad eft er en varm dag i fe­ri­e­pa­ra­di­set. Kirsti­ne Ry­ge Koch snak­ker og pjat­ter med bør­ne­ne, da det går op for hen­de, at fl ere folk på re­stau­ran­ten skæ­ver til dem. Ved samt­li­ge bor­de sid­der fa­mi­li­er be­stå­en­de af mor, far og børn. Ved de­res bord mang­ler der no­get. En far

» Der sad en mas­se klas­si­ske ker­ne­fa­mi­li­er og kig­ge­de på os. Men jeg føl­te jo, at vi var li­ge så me­get en ker­ne­fa­mi­lie, selv­om vi ba­re var mig og un­ger­ne, « si­ger Kirsti­ne Ry­ge Koch.

I be­gyn­del­sen af 2013 be­slut­te­de i dag 36- åri­ge Kirsti­ne Ry­ge Koch og hen­des mand at la­de sig skil­le eft er fem års æg­te­skab. Det var gan­ske ud­ra­ma­tisk. Og i dag bor bør­ne­ne, der nu er seks og ot­te år gam­le, skift evis hos de­res mor og far.

Al­li­ge­vel kom det bag på Kirsti­ne Ry­ge Koch, hvor­dan hun blev mødt af omver­de­nen.

» I be­gyn­del­sen hør­te jeg oft e ’ Ee­e­ej, hvor er det ba­re for­fær­de­ligt!’ ’ Hvor ER det synd for jer’. ’ Kan du nu kla­re det?’ Det var trist, at vi måt­te bry­de op, men vi var helt eni­ge om det, og li­vet stop­per alt­så ik­ke ved en skils­mis­se, « si­ger hun.

På net­tet for at få råd

» Der er en mas­se drøm­me, der bri­ster, men man skal ik­ke un­der­vur­de­re, hvad mor og far vil gø­re for de­res børn, selv om de ik­ke er sam­men. Det hand­ler ik­ke om, hvor me­get tid, men om kva­li­te­ten af den tid, man har sam­men med bør­ne­ne. «

I Kirsti­ne Ry­ge Ko­chs ven­ne­kreds var der kun én an­den, der var ble­vet skilt, og hun gik der­for på net­tet for at le­de eft er råd og er­fa­rin­ger med alt fra ny bo­lig til de­ling af børn. Men hun fandt in­tet. Og det un­dre­de hen­de.

» Næ­sten hvert an­det æg­te­skab en­der i skils­mis­se, så der måt­te jo væ­re en mas­se an­dre kvin­der der­u­de i min si­tu­a­tion. Hvad gjor­de de, da de røg ud af de­res van­te ram­mer? Ret hur­tigt be­slut­te­de jeg mig for selv at op­ret­te et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.