E PÅ TRE?

BT - - SØNDAG -

hen­de med at bæ­re kuff er­ter, sol­sen­ge og lig­nen­de.

Hun har net­op be­stilt som­mer­fe­rie til sig selv og si­ne børn igen i år, og nu har hun end­nu me­re mod på det.

» Nu ved jeg, at en ker­ne­fa­mi­lie ik­ke be­hø­ver at be­stå af to voks­ne og to børn. Der fi ndes så man­ge an­dre kon­stel­la­tio­ner, og det hand­ler ba­re om at se sig selv som ker­nen. Det al­ler­vig­tig­ste er, at ale­ne­mødre ik­ke fal­der i of­fer­rol­len.

Det er så let at sy­nes, det er synd og hårdt og svært, men hvis man slet­ter de tre ord fra sit ord­for­råd og i ste­det fo­ku­se­rer på al­le mu­lig­he­der­ne i den kon­cen­tre­re­de tid med bør­ne­ne, er det fak­tisk ret fan­ta­stisk.

Jeg ved godt, der er ud­for­drin­ger. Men vi er så man­ge i sam­me båd, og hos sing­lemums. dk er det til­ladt at si­ge alt. Man skal ba­re he­le ti­den ha­ve for øje, at det er no­get, der gi­ver ener­gi i ste­det for at dræ­ne for ener­gi. Vi er man­ge, og vi vil me­get ger­ne væ­re fl ere, « si­ger hun.

Kom op på he­sten igen og nyd al­le for­de­le­ne ved at væ­re ale­ne­for­æl­der, si­ger Kirsti­ne Ry­ge Koch, der står bag suc­ces­fuldt net­værk for sing­le­mødre. Her ses hun med si­ne børn Vik­tor og Freya på ot­te og seks år.

Fo­to: Jep­pe Bjørn Vejlø

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.