MIT FO­TO­AL­BUM

BT - - SØNDAG -

Født 1. maj 1970 i Karup. Som 15- årig meld­te han sig ind i DSU, og i 1996 over­tog han po­sten som for­bunds­for­mand for DSU . I 2001 blev han valgt ind i Fol­ke­tin­get; to år se­ne­re blev han ud­nævnt til retsord­fø­rer og i 2005 ud­pe­get som næst­for­mand i fol­ke­tings­grup­pen. Fra den 3. ok­to­ber 2011 til den 11. de­cem­ber 2013 var han ju­stits­mi­ni­ster. Han blev stu­dent fra Vi­borg Amts­gym­na­si­um i 1990 og er ba­chel­or i sam­funds­fag fra Aal­borg Uni­ver­si­tet i 1994. Bødskov har si­den 2005 væ­ret gift med An­na Elisa­beth Bødskov . Par­ret er bo­sid­den­de på Ama­ger og har in­gen børn. Ved skri­ve­ma­ski­nen 1975

Her er jeg ved skri­ve­ma­ski­nen i vo­res lej­lig­hed på 2. sal i Kil­de­går­den i Karup. Må­ske var jeg ved at skri­ve mit før­ste læ­ser­brev. Mit hjem var me­get kre­a­tivt, jeg er al­tid ble­vet op­mun­tret til at teg­ne, og he­le mit loft i væ­rel­set var dæk­ket af mo­del­fl y, jeg hav­de sam­let. Jeg blev ik­ke pa­cet frem, selv­om min far var sko­le­læ­rer, og ar­bej­der­sang­bo­gen lå ik­ke på bor­det, på trods af at min fa­mi­lie hav­de stær­ke rød­der i So­ci­al­de­mo­kra­ti­et. Min mor er ud­dan­net fri­sør og har væ­ret ple­je­hjem­sas­si­stent i næ­sten 30 år, hun hav­de en ar­bejds­u­ge, der be­tød, at hun var tid­ligt hjem­me, når vi kom fra sko­le. Jeg hav­de en tryg op­vækst. Min far­far var en klas­sisk so­ci­al­de­mo­krat. Han var ak­tiv i den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske al­men­nyt­ti­ge bo­lig­be­væ­gel­se. Han var og­så med til at etab­le­re og væ­re med i hjem­me­vær­net, til­skyn­det af sin brors ak­ti­ve del­ta­gel­se i mod­stands­be­væ­gel­sen un­der kri­gen.

1.

Po­rtræt 1985

Da jeg blev 15 år og gik i ot­ten­de klas­se, meld­te jeg mig ind i DSU – Dan­marks So­ci­al­de­mo­kra­ti­ske Ung­dom. Det var den­gang, de po­li­ti­ske mod­stan­de­re i KU ( Kon­ser­va­tiv Ung­dom) og VU ( Ven­stres Ung­dom) gik med Ca­va­li­er­map­per, som var top­mo­der­ne den­gang, hvor vi fra DSU hav­de en Fjäl­l­räv. Se­ne­re hav­de vi den klas­si­ske kon­fl ikt mel­lem gym­na­si­er­ne - jeg gik på det rø­de Vi­borg Amts­gym­na­si­um, hvor og­så Anders Bon­do har gå­et, mens de blå som Anders Fog Ras­mus­sen, Anders Samuelsen og Jens Ro­h­de gik på Ka­ted­ralsko­len i Vi­borg. Hvert år kul­mi­ne­re­de kri­gen, når vi hav­de den år­li­ge fod­bold­t­ur­ne­ring mel­lem de to gym­na­si­er. De rø­de mod de blå, og vi skift edes til at vin­de. Når jeg spil­le­de fod­bold, var jeg i al be­ske­den­hed en blan­ding mel­lem Sø­ren Lerby og Glen Hod­dle - ham fra Tot­ten­ham.

2.

Stu­dent 1990

I mi­ne te­e­na­ge­år fandt man ved gril­l­ba­ren i Karup Puch Maxi­ty perne, The Cu­re- fans med sort hår og ma­sca­ra og Depe­che Mo­de­folk. Men vi, der var DSUe­re, var me­re til Bru­ce Springs­te­en og slid­te cow­boy­buk­ser. Det var et ven­de­punkt for mig, da jeg hør­te Bru­ce’s pla­de Born in the USA, for si­den har jeg væ­ret stor fan af ham. I mid­ten af fi rser­ne, un­der den kol­de krig, der jo var en højspændt pe­ri­o­de, var der på Fly­ve­sta­tion Karup ud­sta­tio­ne­ret man­ge ame­ri­kan­ske fl y og mi­li­tær­folk. Ved fl yve­sta­tio­nens ho­ve­d­ind­gang var der de­mon­stra­tio­ner mod Dan­marks del­ta­gel­se i Natos be­red­skab. Jeg var selv med i Ne­xt Stop Sov­jet og be­søg­te lan­det, og det var en fan­ta­stisk op­le­vel­se, men og­så en be­kræft el­se af, at den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske linje var den for­nuft ige, det stod 100 pct fast. Vi var al­drig kom­mu­ni­ster med ham­mer og sejl. Bil­le­det blev ta­get for­an mi­ne for­æl­dres hus i Karup, da jeg li­ge var ble­vet stu­dent. Det var i de hvi­de ten­nis­so­k­kers tid, kan man se. Jeg fi k li­ge un­der 9 i snit, og det var ud­mær­ket, for jeg var jo me­get op­ta­get af me­get an­det end sko­len.

3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.