Nor­man­di­et

BT - - REJSER -

1. Ve­los­ce­nic- ru­ten går gen­nem det idyl­li­ske Nor­man­di­et fra Pa­ris til Le Mont- Saint- Mi­chel. 2. Den lil­le by Dom­front. 3.+ 5. Til mar­ked i Bag­no­les- de- l’Or­ne. 4. Ud­sig­ten fra BT Rej­sers væ­rel­se på Le Moulin de Du­cey. 6. Ci­der fra Gré­goi­re Fer­rés. 7. Det hyg­ge­li­ge Ho­tel du Tri­bu­nal i Mon­tag­ne- au- Per­che. Fo­to: Lars Johansen og PR.

VE­LOS­CE­NIC- RU­TEN

Trans­port:

Blandt an­dre Air Fran­ce fly­ver di­rek­te Kø­ben­havn- Pa­ris ( CDG) fra ca. 1.000 kr. t/ r.

Der er al­skens over­nat­nings­mu­lig­he­der på ru­ten, fra cam­ping over B& B til slots­ho­tel­ler. BT Rej­ser bo­e­de på sin tur på tre vidt for­skel­li­ge ho­tel­ler:

Hôtel du Tri­bu­nal, der lig­ger i en fin gam­mel 1800- tals- byg­ning ved by­ens cen­tra­le torv. Ho­tel­let har blot ni væ­rel­ser, der er ind­ret­tet i hver sin stil – fra det helt enk­le grøn­ne La Pa­go­de til det overdå­di­ge rø­de L’ar­bre de vie. Ho­tel­lets Restau­rant du Pa­lais ser­ve­rer det nye fran­ske køk­ken med in­spira­tion fra lo­ka­le egns­ret­ter. En over­nat­ning ko­ster fra 480 kr. + 85 kr. for mor­gen­mad.

luksus­ho­tel­let Le Ma­noir du Lys, der lig­ger lidt uden for by­en. Her får man nær­mest en hel lil­le lej­lig­hed i en­kel stil i et an­neks. Den helt sto­re at­trak­tion er imid­ler­tid re­stau­ran­ten, der og­så hed­der Le Ma­noir du Lys, og som har en stjer­ne i Mi­che­lin- gu­i­den. Her ser­ve­rer køk­ken­che­fen Fran­ck Qu­in­ton in­nova­ti­ve ret­ter, hvor han bru­ger eg­nens spe­ci­a­li­te­ter som ci­der og Ca­mem­bert på nye må­der ( hans ko­ne har i øv­rigt en fin lil­le de­li­ka­tes­se- bu­tik, Ô Gay­ot, in­de i by­en). En over­nat­ning ko­ster fra 865 kr. + 125 kr. for mor­gen­mad. En tre- ret­tes- me­nu + des­sert på re­stau­ran­ten ko­ster fra 615 kr.

Le Moulin de Du­cey er et godt, men lidt uper­son­ligt, ho­tel. Til gen­gæld lig­ger det vir­ke­lig fint ved den lil­le Sélu­nes­flod og har sær­lig cy­kel­ser­vi­ce. En over­nat­ning ko­ster fra 510 kr. + 80 kr. for mor­gen­mad. Ho­tel­lets restau­rant er ik­ke no­get sær­ligt, så spis i ste­det ved Le Mont- Saint- Mi­chel – det er lidt dyrt, men ud­sig­ten er fæ­no­me­nal.

Der er man­ge mu­lig­he­der for at va­ri­e­re sin tur, af­hæn­gig af hvad man øn­sker, og om man har cy­kel med el­ler le­jer. På ru­tens hjem­mesi­de kan man kø­be for­skel­li­ge pak­ker, hvor cy­kel­le­je og over­nat­ning er in­klu­de­ret. For ek­sem­pel en 10 da­ges- tur fra Ram­bou­il­let syd­vest for Pa­ris til Le Mont- SaintMi­chel for ca. 10.500 kr. pr. per­son ved mini­mum to per­so­ner.

ho­tel- tri­bu­nal. fr, ma­noir- du- lys. fr, moulin­de­du­cey. com, ve­los­ce­nic. com samt nor­man­die- touris­me. fr/ cycling- 212- 2. html

Op­hold:

Mor­tag­ne- au- Per­che:

Bag­no­les- de- l’Or­ne:

Du­cey:

Sel­ve ru­ten:

In­fo:

i slut­nin­gen af 1800- tal­let, skul­le det na­tur­lig­vis og­så be­sø­ge ba­de­ne i Bag­no­les, der ud­vik­le­de sig til en lil­le, eks­klu­siv fe­ri­e­by.

Vi be­gyn­der cy­kel­tu­ren ved den lil­le tog­sta­tion, hvor pa­ri­ser­ne steg ud af første­klas­ses­vog­ne­ne og tog de før­ste drag af den hel­se­brin­gen­de fri­ske luft her­u­de i provin­sen. Der­ef­ter går tu­ren for­bi et stort luksus­ho­tel an­no be­gyn­del­sen af 1900- tal­let, der nu er la­vet om til eks­klu­si­ve lej­lig­he­der.

Det lig­ger ved en lil­le sø, der blev skabt ved at ind­dæm­me en del af Vée- flo­den, der er en ud­lø­ber af den no­get stør­re Mayen­ne- flod. Om­kring sø­en lig­ger en park med he­le to ca­si­no­er, hvor de ri­ge kun­ne slå ti­den ihjel ved at le­ge med pen­ge, når de ik­ke var i ba­de­ne.

Smuk­ke fe­ri­e­vil­la­er

Vi run­der par­ken, hvor mi­dadren­de par luf­ter hunde, og cyk­ler for­bi uden­dørscaféer, so­u­ve­nirs­hops, de­li­ka­tes­se­bu­tik­ker og bi­stro­er ude til by­ens Bel­le Époque- kvar­ter, hvor pa­ri­ser­ne kap­pe­des om at byg­ge de stør­ste og smuk­ke­ste fe­ri­e­vil­la­er.

De lig­ger si­de om si­de med vel­ple­je­de parklig­nen­de ha­ver, som må bli­ve pas­set af lo­ka­le gart­ne­re, for stør­ste­dele­ne af de sto­re hu­se fun­ge­rer sta­dig som fe­ri­e­bo­li­ger for ri­ge folk fra Pa­ris, og står tom­me det me­ste af året.

Her­ef­ter går det vi­de­re mod skov­om­rå­det, hvor Vée lø­ber ind i den syd­li­ge en­de af den lil­le sø. Her lig­ger Ther­mes à Bag­no­les- de- l’Or­ne, hvor man kan få hel­se­brin­gen­de be­hand­lin­ger i de im­posan­te byg­nin­ger og gå ner­ve­be­ro­li­gen­de tu­re langs Vées bred­der. Det er smukt, men må­ske en anel­se for fri­se­ret i for­hold til den na­tur, vi op­le­ve­de i går.

Vi slut­ter cy­kel­tu­ren ved et lil­le mar­ked, ik­ke langt fra tog­sta­tio­nen, hvor jeg be­ru­ser mig i sy­net af lækre oste, steg­te kyl­lin­ger, fri­ske sko­v­jord­bær og mund­vands­frem­kal­den­de patéer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.