På cy­kel i Nor­man­di­et...

BT - - REJSER -

front, hvis claim to fa­me er Château de Dom­front – el­ler nær­me­re be­stemt re­ster­ne af det. Der står kun nog­le mu­re til­ba­ge af bor­gen, som blandt an­dre har haft Wil­helm Ero­bre­ren sid­den­de som borg­her­re.

Gen­nem år­hund­re­der var Château de Dom­front cen­trum i man­ge ero­bring­s­tog­ter, po­li­ti­ske kom­plot­ter og stra­te­gi­ske æg­te­skabs- ind­gå­el­ser, ind­til det i 1608 blev jæv­net med jor­den eft er or­dre af Maxi­mi­li­en de Bét­hu­ne, fyr­ste af Sul­ly.

Alt det er mæg­tig in­ter­es­sant, hvis man er hi­sto­ri­e­in­ter­es­se­ret som jeg – el­lers er det ba­re et par mu­re og en bun­ke sten, og så er det ær­lig talt sjove­re at gå en tur i Dom­fronts smal­le ga­der, se på de fl ot­te 1600- tals- hu­se og spi­se en god frokost på den hyg­ge­li­ge Bi­strot St. Juli­en på by­ens torv – selv­føl­ge­lig med ci­der i glas­set.

Cy­kel­ho­tel

Ba­ga­gen har vi stil­let ved ho- tel Le Moulin de Du­cey i by­en Du­cey, hvor­fra der er 38 ki­lo­me­ter til vo­res mål ude ved ky­sten.

Her fi k vi og­så ud­le­ve­ret el­cyk­ler­ne, for det er nem­lig et så­kaldt » Ac­cu­eil Vélo « - ho­tel, hvil­ket vil si­ge, at det til­by­der ek­stra ser­vi­ce for cyk­len­de gæ­ster i form af blandt an­det mu­lig­hed for cy­ke­l­ud­lej­ning, re­pa­ra­tio­ner og mad­pak­ker til at ta­ge med på tu­ren.

Og man skal ik­ke la­de sig nar­re af det med el­cyk­ler­ne. Bat­te­ri­et rum­mer en be­græn­set mæng­de elek­tri­ci­tet, og der er ik­ke nok til, at man kan kø­re i fri­hjul he­le tu­ren. El­mo­to­ren har tre indstil­lin­ger, og så må man vur­de­re, hvor­når man vil kø­re helt ved egen mu­skel­kraft , hvor­når man ba­re vil ha­ve lidt hjælp, og hvor­når man skal ha­ve et or­dent­ligt skub bagi.

Det afh æn­ger na­tur­lig­vis af ter­ræ­nets be­skaff en­hed, vind­mod­stan­den, og hvor me­get over­skud, man har. Men en for- 8. En af de ty­ske sol­da­ter­gra­ve fra An­den Ver­denskrig ved Hu­is­nes- sur- Mer. 9. Må­let for BT Rej­sers cy­kel­tur i Nor­man­di­et, mid­delal­der- kloste­rø­en Le Mont- Saint- Mi­chel ved Den En­gel­ske Ka­nal. Her­fra er der 440 km til Pa­ris. Fo­to: Lars Johansen kert do­se­ring kan be­ty­de, at man lø­ber tør for strøm et sted der­u­de på ru­ten og må ta­ge de stej­le bak­ker ved egen kraft .

Og bak­ker er her ri­ge­ligt af her­u­de i om­rå­det op til ha­vet, Ik­ke så man­ge lan­ge og ud­marv­ren­de, men en del me­get stej­le, hvor det er rart li­ge at kun­ne hen­te 15- 20 pro­cent ek­stra ener­gi ne­de i bat­te­ri­et.

Som på før­ste­da­gen har jeg vind i hå­ret, men den­ne gang skyl­des det ik­ke, at jeg hju­ler af sted i en lyk­kerus, men en strid blæst, der står ind fra ha­vet, og som gør, at jeg fl ere gan­ge må op at stå i pedalerne.

Bå­de vej­r­for­hol­de­ne og na­tu­ren min­der en del om vo­re hjem­li­ge jy­ske ve­st­kyst. Må­ske er det ik­ke så mær­ke­ligt, at vo­re skan­di­na­vi­ske vikin­ge­for­fædre føl­te sig hjem­me her.

De slog sig i hvert fald ned og lag­de navn til re­gio­nen,

Nor­man­di­et, li­ge som de godt og grun­digt fi k blan­det ge­ner med den lo­ka­le be­folk­ning.

Grav­sted for ty ske sol­da­ter

Jeg har spurgt vo­res gu­i­de om vej til hi­sto­ri­ske min­der fra de mest dra­ma­ti­ske be­gi­ven­he­der, der har fun­det sted her i om­rå­det i ny­e­re tid, nem­lig den al­li­e­re­de in­va­sion af Nor­man­di­et i 1944 .

Jeg er så hel­dig, at der på vej­en lig­ger en stor be­gra­vel­ses­plads for nog­le af de ty­ske fald­ne, så jeg for­la­der re­sten af grup­pen ved Hu­is­nes- surMer og cyk­ler et par ki­lo­me­ter hen til det cir­kel­for­me­de min­des­mær­ke, hvor ræk­ker af ty­ske sol­da­ter lig­ger be­gra­vet .

et er en for­stem­men­de op­le­vel­se at se på gravin­skrip­tio­ner­ne med nav­ne og fød­sels- og dødsår. For selv om de var » fj en­den « , var det en hård skæb­ne for så un­ge mænd. Ved en­kel­te af gra­ve­ne er der fri­ske blom­ster, og jeg kan ik­ke la­de væ­re med

at tæn­ke på, om de Mon­tag­ne­au- Per­che må­ske er lagt her af en slægt­ning, der har væ­ret for­bi.

Ved ud­gan­gen er der en be­hol­der, hvor man kan do­ne­re pen­ge til ar­bej­det med at ved­li­ge­hol­de ste­det, og hvor man kan kø­be bø­ger og for­skel­li­ge an­dre ting. Der er in­tet per­so­na­le, så man ta­ger ba­re, det man vil ha­ve, og læg­ger pen­ge­ne i be­hol­de­ren. Jeg kø­ber for 10 eu­ro en ka­sket, hvor­på der står » fred « på man­ge for­skel­li­ge sprog.

Kloster­by­en i ha­vet

Til­ba­ge på cyk­len. Og kurs mod Ve­lo- sce­ni­cs en­de­mål. Der er god skilt­ning, så hvis jeg nu la­der væ­re med at tral­le for højt, skul­le jeg kun­ne fi nde vej.

Op ad bak­ker, gen­nem små fl æk­ker, langs en mark med græs­ssen­de får, ned ad bak­ke, rundt i et sving, og så plud­se­lig tår­ner Le Mont- Saint- Mi­chel sig op der­u­de i ha­vet og er så smukt et syn, at jeg må stop­pe op og ba­re ny­de det.

Så­dan må sy­net og­så ha­ve vir­ket på de man­ge pil­grim- me, der gen­nem år­hund­re­der val­far­te­de til ste­det.

Le Mont- Saint- Mi­chel, der har si­ne rød­der til­ba­ge i 1100- tal­let, er et sta­digt fun­ge­ren­de klo­ster med dom­kir­ke og lands­by, der er byg­get på en klip­peø i va­de­havs­lig­nen­de om­gi­vel­ser. Ved højvan­de er øen iso­le­ret fra fast­lan­det, og tid­li­ge­re kun­ne man kun kom­me over på den ved lavvan­de. Nu er der la­vet en bro, så man en­ten kan gå ud til øen el­ler ta­ge med en shutt­le­bus.

Der er sta­dig tre ki­lo­me­ter der­ud, men jeg er nu så op­løf­tet af det be­ta­gen­de syn, at jeg får for­ny­et ener­gi, så jeg sæt­ter fart på for at nå helt ud til ky­sten, hvor jeg ved, at re­sten af hol­det ven­ter på mig.

Sel­ve Le Mont- Saint- Mi­chel skal vi først be­sø­ge i mor­gen for­mid­dag, men li­ge nu er jeg og­så til­freds med ba­re at skul­le sid­de på en uden­dørscafé og ny­de at væ­re til. Rejseliv var in­vi­te­ret af Atout Fran­ce og Nor­man­die Touris­me

Bag­no­les- de- l’Or­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.