Flypri­sen er vig­tigst For­brug:

BT - - REJSER - Mi­chel Bloch Andersen mkan@ ber­ling­s­ke. dk

FLY­BIL­LET­TER

Det gør ik­ke så me­get, at man skal mø­de i luft - hav­nen klok­ken fem om mor­ge­nen og hæn­ge ved ga­ten med en kop kaff e. Det er og­så til at le­ve med, at man sid­der tæt på de an­dre pas­sa­ge­rer i fl yet. Men det må for alt i ver­den ik­ke væ­re dyrt at kø­be sin fl ybil­let, når man som dan­sker skal ud at rej­se.

Det vi­ser en ny, in­ter­na­tio­nal un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get af rej­se­sø­ge­ma­ski­nen Mo­mon­do, der sam­men­lig­ner mil­li­ar­der af pri­ser på fl y, ho­tel og rej­ser.

I un­der­sø­gel­sen har Mo­mon­do spurgt rej­sen­de fra 15 for­skel­li­ge lan­de, hvad der er vig­tigst for dem, når de be­stil­ler en fe­rie.

For knap seks ud af ti dan­ske­re er pri­sen på bil­let­ten den ab­so­lut vig­tig­ste fak­tor. Man er vil­lig til at of­re bå­de go­de af­rej­se­tids­punk­ter, ben­plads og bonuspo­int på rej­sen, hvis ba­re fl ybil­let­ten er bil­lig

Nord­mænd vil spa­re mest

» Sam­men­lig­net med lan­de som Sve­ri­ge, Tys­kland og Fin­land er dan­sker­ne fak­tisk dem, der er mest pris­be­vid­ste, når de kø­ber fl ybil­let­ter. Kun over­gå­et af Nor­ge, « si­ger Mo­mon­dos dan­ske tals­per­son, Las­se Sko­le Han­sen.

Pyt så med, om knæ­e­ne har få­et et ek­stra klem, når pas­sa­ge­ren for­an læ­ner sæ­det til­ba­ge i fl yet.

For når pen­ge­ne er spa­ret på fl ybil­let­ten, for­kæ­ler dan­sker­ne med glæ­de sig selv ved at bru­ge lidt ek­stra på sight­se­e­ing og mad på fe­ri­en.

Der­u­d­over er dan­sker­ne klar til at skæ­re ned på shop­ping for at få råd til at be­sø­ge en god restau­rant, vi­ser un­der­sø­gel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.