DBU: IN­GEN RID­SE

Kon­flik­ten mel­lem Dansk Bold­spilU­ni­on og Spil­ler­for­e­nin­gen er slut. Og det er sket uden tab på ima­ge­kon­to­en, me­ner DBUs di­rek­tør Claus Bret­ton- Mey­er

BT - - SPORTEN - AF­SLUT­NING Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ spor­ten. dk

Så fik kon­flik­ten mel­lem Spil­ler­for­e­nin­gen og DBU en­de­lig sin en­de. I går ind­gik par­ter­ne en af­ta­le for de næ­ste fi­re år. DBUs di­rek­tør, Claus Bret­tonMey­er, me­ner, at DBU står uæn­dret i for­sø­get på at for­bed­re for­bun­dets ima­ge ef­ter de langstrak­te for­hand­lin­ger.

’ En del af no­get stør­re’ har væ­ret DBUs sto­re slo­gan, si­den Claus Bret­ton- Mey­er og Jakob Høy­er som hen­holds­vis di­rek­tør og kom­mu­ni­ka­tions­chef på­tog op­ga­ven med at ska­be et nyt og me­re åbent DBU.

Fod­bold­for­bun­det hav­de i man­ge år un­der da­væ­ren­de kom­mu­ni­ka­tions­chef Lars Be­rendt haft et min­dre suc­ces­fuldt om­døm­me, og der­for skul­le der ryd­des op, var mel­din­gen.

Men det har væ­ret en langstrakt og ud­for­dren­de pro­ces for DBU, og med den nu over­stå­e­de spillerkonflikt er op­ga­ven be­stemt ik­ke ble­vet nem­me­re. He­le vej­en gen­nem for­hand­lin­ger­ne har der væ­ret si­tu­a­tio­ner, der har vist, at in­ten­tio­ner­ne om at frem­stå som en kom­pe­tent og åben or­ga­ni­sa­tion har haft svæ­re vil­kår. vi hav­de på­be­gyndt ved at an­er­ken­de, at det skul­le der ar­bej­des på, « si­ger han.

Der har væ­ret man­ge ting ud over spil­ler­kon­flik­ten, for­hol­det til Mor­ten Ol­sen, der tog sin af­sked, som har gjort, at DBUs ima­ge i of­fent­lig­he­den kan væ­re kra­ke­le­ret. Hvor­dan skal I ret­te op på det?

» Der er in­gen tvivl om, at jeg ik­ke kan gen­ken­de det bil­le­de, der har væ­ret frem­me i me­di­er­ne om­kring for­hol­det mel­lem Mor­ten og mig. Mor­ten og jeg har al­tid haft et me­get, me­get pro­fes­sio­nelt sam­ar­bej­de. Og Mor­ten har he­le ti­den væ­ret lø­ben­de ori­en­te­ret om, hvor vi har stå­et. Så i den sam­men­hæng op­le­ver jeg, at den kon­flikt er skabt et an­det sted. Det er ik­ke en si­tu­a­tion, jeg kan gen­ken­de. «

Lidt et knæk?

Men du si­ger, at I har en ar­bejds­pro­ces i for­hold til DBUs brand. Hvor­dan skal I genop­ret­te til­li­den til DBU ef­ter kon­flik­ten?

» Der har vi jo lan­ce­ret ’ En del af no­get stør­re’, som er pa­raply­en over en ræk­ke ak­ti­vi­te­ter med hen­blik på at op­nå… «

Har den stra­te­gi ik­ke lidt et knæk med kon­flik­ten og he­le af­fæ­ren med Mor­ten Ol­sens af­sked?

» Det tror jeg ik­ke, man kan af­vi­se, at det er til­fæl­det. Det er hel­dig­vis no­get, man kan må­le på. Som jeg nævn­te før, er vi i en pro­ces, hvor vi godt var klar over, at bran­det hav­de brug for at få en gen­fød­sel. Den er vi i fuld gang med. Det po­si­ti­ve i den her sam­men­hæng er, at vi i den pe­ri­o­de, vi har for­hand­let, har haft rig­tig me­get di­a­log med nye po­ten­ti­el­le part­ne­re. Det er lidt en spe­ci­el si­tu­a­tion, så hvis bran­det hav­de væ­ret så dår­ligt, hav­de det nok ik­ke væ­ret til­fæl­det. Vi er på en rej­se, det er der in­gen tvivl om. «

Nu har kon­flik­ten så at si­ge skub­bet til den rej­se. Hvor står I hen­ne fremad­ret­tet ef­ter det he­le?

» Uæn­dret. Jeg op­le­ver, at det her er en del af rej­sen i for­hold til at kom­me vi­de­re. «

Tror du, at den al­min­de­li­ge fan af lands­hol­det i form af hr. og fru Dan­mark tæn­ker så­dan om DBU?

» Det må man spør­ge hr. og fru Dan­mark om. «

SØN­DAG 22. MARTS 2015

DBU- di­rek­tør Claus Bret­ton- Mey­er ( i mid­ten) flan­ke­ret af Spil­ler­for­e­nin­gens di­rek­tør, Mads Øland ( tv.) og spil­ler­re­præ­sen­tant Step­han Andersen ( th.) ved gårs­da­gens præ­sen­ta­tion af den nye af­ta­le mel­lem DBU og Spil­ler­for­e­nin­gen for de kom­men­de fi­re år. Fo­to: Uf­fe Weng

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.