’ ’

BT - - SPORTEN - Claus Bret­ton- Mey­er

Der er in­gen tvivl om, at DBUs brand ge­ne­relt har brug for en genop­ret­ning. Og det har vi og­så ef­ter den­ne si­tu­a­tion, men det var jo en pro­ces, vi hav­de på­be­gyndt ved at an­er­ken­de, at det skul­le der ar­bej­des på

DBUs for­hold til Mor­ten Ol­sen blev blandt an­det ud­stil­let i me­di­er­ne si­de­lø­ben­de med kon­flik­ten. Det end­te ud i, at Mor­ten Ol­sen meld­te sin af­sked som land­stræ­ner ved kon­trak­t­ud­løb i 2016. En be­slut­ning, som dem tæt­test på Ol­sen hav­de vi­den om i for­vej­en, men som ar­bejds­gi­ve­ren DBU ik­ke var in­for­me­ret om før i al­ler­sid­ste øje­blik.

Tæt­te­re på?

Ud over det brød stri­dig­he­der­ne mel­lem DBU og Spil­ler­for­e­nin­gen ud i lys lue i me­di­er­ne, selv­om beg­ge par­ter i går gav ud­tryk for, at de var kom­met tæt­te­re på hin­an­den for frem­ti­den ef­ter ue­nig­he­der­ne og med ind­gå­el­sen af den nye af­ta­le.

DBU- di­rek­tør Claus Bret­ton- Mey­er in­drøm­mer, at DBUs brand har brug for at bli­ve genop­ret­tet. Men det er ik­ke på grund af epi­so­der­ne med Mor­ten Ol­sen og spil­ler­kon­flik­ten.

» Der er in­gen tvivl om, at DBUs brand ge­ne­relt har brug for en genop­ret­ning. Og det har vi og­så ef­ter den­ne si­tu­a­tion, men det var jo en pro­ces,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.