Højb­jerg og hå­re

19- åri­ge Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg er trå­dt i ka­rak­ter bå­de på og uden for ba­nen. Skif­tet til FC Augs­burg har få­et hå­re­ne på bry­stet til at vok­se på knæg­ten fra Øster­bro

BT - - SPORTEN - IN­TER­VIEW Jo­han Lyng­holm jo­hp@ spor­ten. dk

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg er ik­ke ban­ge for at skil­le sig ud. Og al­drig i vej­en for en skarp kom­men­tar. Med ons­da­gens kon­tan­te indspark i kon­flik­ten mel­lem Spil­ler­for­e­nin­gen og DBU, der i går fandt sin løs­ning, som det se­ne­ste ek­sem­pel. Her luf­te­de te­e­na­ge­sen­sa­tio­nen sin hold­ning om, at snak­ken om bonus­af­ta­ler på lands­hol­det bør stop­pe, så det igen kan hand­le om det, det dre­jer sig om. Fod­bol­den.

Ud­mel­din­gen er ble­vet mødt med løf­te­de øjen­bryn – de sam­men­kry­be­de af slagsen i lands­hol­dets øver­ste hie­rar­ki – men den for­tæl­ler hi­sto­ri­en om en spil­ler, der al­drig er gå­et den li­ge vej. Og som ger­ne de­ler ud af sit dri­ve, si­ne hold­nin­ger og am­bi­tio­ner. For det er så­dan, Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg er.

» Jeg ved godt, at nog­le af de bud­ska­ber, jeg kom­mer med, er for­holds­vis skar­pe og me­get må­l­ret­te­de, men jeg tror, det hæn­ger sam­men med den sport­s­mand og per­son, jeg er. Me­get må­l­ret­tet og må­ske lidt hård, men me­get ær­lig. Jeg tror på, at man kom­mer længst, hvis man for­bli­ver, hvem man er og tør si­ge si­ne me­nin­ger, « for­tæl­ler Pi­er­reE­mi­le Højb­jerg i det­te in­ter­view til BT, før lands­holds­kon­flik­ten fandt sin løs­ning.

Den dan­ske lands­holds­spil­ler sid­der i sin Mer­ce­des ef­ter træ­nin­gen i Augs­burg. De mar­kan­te ud­ta­lel­ser om den net­op over­stå­et kon­flikt mel­lem Spil­ler­for­e­nin­gen og DBU er end­nu ik­ke sendt i om­løb, da BT fan­ger ham til en læn­ge­re snak om li­vet i og om­kring FC Augs­burg. For­in­den har han dog al­le­re­de luf­tet sin hold­ning om kon­flik­ten på Fa­ce­book med hash­tag­get # stop­kon­flik­ten.

En sær­lig de­di­ka­tion

Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg er ik­ke en mand, der be­vidst op­sø­ger kon­flik­ter­ne. Det hand­ler sna­re­re om en helt sær­lig de­di­ka- tion for at spil­le fod­bold. Ko­ste hvad det vil. Om kon­stant at jag­te de bed­ste mu­lig­he­der for at ud­vik­le sig, kæm­pe for am­bi­tio­ner­ne og ik­ke stil­le sig til­freds, hvis mod­gan­gen ram­mer.

Sker det, skri­der han til hand­ling.

Som da spil­le­ti­den ude­blev i Bay­ern Mün­chen i ef­ter­å­ret og som i midt­u­gen, hvor ud­sig­ten til lands­holds­fod­bold sta­dig var tru­et af en kon­flikt.

Løs­nin­gen på det før­ste blev et skif­te til Bun­des­liga­lil­le­put­ten FC Augs­burg.

» Jeg hav­de brug for at ta­ge det sid­ste skridt fra at væ­re en knægt på 19 år til at bli­ve en mand på 19 år. Jeg si­ger ik­ke, jeg helt har få­et hår på bry­stet end­nu, men jeg kan da se, at de små sor­te hår er ved at stik­ke ud « , si­ger Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg fra det ty­ske.

Si­den er det ble­vet til en fast plads på det suc­ces­ri­ge Bun­des­liga- mand­skab, der sen­sa­tio­nelt sty­rer mod eu­ro­pæ­isk fod­bold den kom­men­de sæ­son.

» Jeg har det godt. Jeg kan ån­de lidt me­re ud her. Jeg har ik­ke li­ge så me­get kni­ven for stru­ben. Der er ik­ke det sam­me pres på her. Du har din sa­fe­ty gro­und og er lidt me­re i com­fort zo­ne. I Bay­ern Mün­chen er det så­dan, at hvis du ik­ke præ­ste­rer he­le ti­den, så ta­ger træ­ne­ren ba­re den næ­ste i ræk­ken. Det er hård bu­si­ness. Så­dan er top­fod­bold. Du skal be­vi­se dig hver dag, hvil­ket gør, at du pres­ser dig selv he­le ti­den, « for­tæl­ler Højb­jerg, der ik­ke er i tvivl om, at han får lagt nye lag i sit spil med skif­tet fra do­mi­ne­ren­de Bay­ern Mün­chen til me­re kri­ge­ri­ske Augs­burg med liga­ens næst­mind­ste bud­get.

120 pct. el­ler in­tet

» Det er lidt li­ge­som Ho­bro. Jeg er dybt fa­sci­ne­ret af den holdånd og pas­sion, der er for at kæm­pe for hin­an­den. Det er kri­ge­risk på hø­je­ste ni­veau og fak­tisk ene­stå­en­de at se så­dan nog­le fa­mi­lie­fædre og ro­li­ge, gla­de men­ne­sker ha­ve så­dan et sam­men­hold. «

» Det er 120 pct. el­ler in­tet. ’ Go hard or go ho­me’. Det pas­ser og­så til min men­ta­li­tet. Kan du ik­ke gi­ve alt, må du bli­ve hjem­me med ko­nen og fodre lil­le Finn på fem, « ly­der det fra Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, der og­så uden for ba­nen ny­der til­væ­rel­sen i Augs­burg, hvor han har in­stal­le­ret sig i en lej­lig­hed.

Men hvad så med frem­ti­den? For ny­lig var FC Augs­burgs ma­na­ger Ste­fan Reu­ter ude i den ty­ske sportsavis Bild med en klar ap­pel om, at Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg bør for­læn­ge den le­je­af­ta­le, der ud­lø­ber 31. maj.

» Jeg er da glad for, at han er for­holds­vis til­freds med mig. Men jeg tror ik­ke, det hand­ler om, hvor­vidt jeg har lyst til at bli­ve el­ler ej. Det hand­ler om at spør­ge sig selv, hvad der er det mest rig­ti­ge på nu­væ­ren­de tids­punkt i for­hold til min ud­vik­ling. Li­ge nu er det helt rig­ti­ge at væ­re i Augs­burg og læ­re at figh­te og spil­le en Bun­des­liga- kamp om ugen. Det er ik­ke Bay­ern Mün­chen, det er ik­ke det smuk­ke­ste fod­bold i ver­den, men der bli­ver kæm­pet. «

’ Mit hjem er Bay­ern’

Hvad er din egen for­nem­mel­se om­kring, hvor du spil­ler ef­ter som­mer­fe­ri­en?

» Helt ær­ligt, så ved jeg det ik­ke. Li­ge nu spil­ler vi om en hi­sto­risk mu­lig­hed for eu­ro­pæ­isk fod­bold, så der er me­re på spil end min frem­tid li­ge nu. Bay­ern og Augs­burg må fin­de ud af det. Jeg ved, mit hjem er Bay­ern Mün­chen, men hvor­når jeg skal hjem, ved jeg ik­ke end­nu. «

» Hvis Bay­ern Mün­chen har to ska­de­de midt­ba­ne­spil­le­re, har jeg ik­ke rig­tig no­get valg, og hvis de kø­ber Sa­mi Khe­dira ( ryg­tet til Bay­ern fra Re­al Madrid, red.), tror jeg hel­ler ik­ke, jeg har no­get valg. Det hand­ler om ti­m­ing. Det be­ty­der alt. «

Har du sta­dig tro­en på, du kan kom­me til­ba­ge og slå igen­nem i Bay­ern Mün­chen?

» Li­ge si­den min før­ste træ­ning med Bay­ern Mün­chens første­hold som 16- årig har jeg sagt til mig selv, at jeg ik­ke stop­per, før jeg har gi­vet alt, hvad jeg har for at slå igen­nem i Bay­ern Mün­chen. Så må jeg se, hvor langt det bæ­rer mig. Tro­en på mig selv vil jeg al­tid ha­ve. Og det at tur­de gå de svæ­re ve­je. Jeg tror på, jeg har gå­et den rig­ti­ge vej ind­til nu. «

SØN­DAG 22. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.