’ Det stør­ste i mit liv’

BT - - SPORTEN - LANDS­HOLD Jo­han Lyng­holm jo­hp@ spor­ten. dk

Når A- lands­hol­det sam­les i mor­gen, er det med en top­mo­ti­ve­ret Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg i trup­pen. For den 19- åri­ge FC Augs­burg­spil­ler har det at spil­le for Dan­mark ud­vik­let sig til et sær­ligt kær­lig­heds­for­hold, si­den han i maj før­ste gang stod med den rød- hvid trø­je over ho­ve­d­et i Par­ken.

» Det er må­ske ind­til nu det stør­ste, der er sket for mig. Ik­ke ba­re i min fod­bold­kar­ri­e­re, men i he­le mit liv, « for­tæl­ler Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg.

» Det der med at kun­ne gø­re en hel fod­bold­na­tion ivrig og vild. Det med at ska­be re­sul­ta­ter til sit land og sin bror­mand, der står ved si­den af en. Det gi­ver mig helt kul­de­gys­nin­ger at ta­le om, « si­ger Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg.

» Det med at re­præ­sen­te­re sit land og få en rus og et håb i et land. Det med at få re­sul­ta­ter igen i dansk fod­bold. At kom­me til slut­run­der. Det be­ty­der me­get. Selv­om der er en kon­flikt ( der blev løst i går, red.), selv­om Mor­ten Ol­sen stop­per, så må ho­ved­må­let væ­re, at vi kom­mer til EM i Frank­rig, « fort­sæt­ter Pi­er­reE­mi­le Højb­jerg, der og­så har et klart øn­ske om, hvor­dan hans drøm­mes­ce­na­rie ser ud på land­stræ­ner­po­sten, ef­ter Mor­ten Ol­sen i den for­gang­ne uge of­fent­lig­gjor­de, at han stop­per i som­me­ren 2016.

Drøm­mer om Laud­rup

» Hvis jeg kun­ne væl­ge, vil­le jeg gi­ve Mor­ten Ol­sen to el­ler fi­re år me­re. Han har sat den rø­de tråd op og har nu hø­stet nog­le af de ta­len­ter, han har så­et. Så bå­de af respekt, men og­så for­di han er den rig­ti­ge mand, sy­nes jeg. Han skal hø­ste frug­ter­ne af sit ar­bej­de. «

» Men når det nok ik­ke bli­ver så­dan, så vil Mi­cha­el Laud­rup for dansk fod­bold væ­re et in­ter­es­sant navn. Så selv­føl­ge­lig vil man spør­ge sig selv, om han ik­ke vil ha­ve lyst til at sæt­te det dan­ske lands­hold de næ­ste år. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.