’ Vi får for lidt kre­dit’

FCM- træ­ner Glen Rid­ders­holm lan­ge­de eft er tre- måls- sej­ren over Ho­bro ud eft er kri­ti­ke­re

BT - - SPORTEN - SU­PER­LIGA Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk Fo­to: Jo­hn­ny Wi­ch­mann

Snit 8,3

UD­SKIFT­NIN­GER:

AD­VARS­LER:

Op­stil­ling: 4- 1- 4- 1 Det var en kamp­be­redt Glen Rid­ders­holm, der mød­te pres­sen, eft er FC Midtjyl­land med sej­ren på 3- 0 over Ho­bro hav­de kon­so­li­de­ret sin su­veræ­ne før­ste­plads i Su­per­liga­en.

» Jeg sy­nes, at spil­ler­ne får for lidt kre­dit for de­res præ­sta­tio­ner, « sag­de han med slet skjult kri­tik af de fod­bol­d­eks­per­ter, der i for­å­ret har på­stå­et at, FC Midtjyl­lands suc­ces pri­mært skyl­des en ek­strem stor eff ek­ti­vi­tet i død­bold­si­tu­a­tio­ner­ne.

» Men jeg sy­nes alt­så, at vi har me­get an­det at by­de på. Mod Ho­bro fun­ge­re­de vo­res gen­pres op­ti­malt. Her­til kom­mer, at vi bå­de var go­de til at hol­de bol­den ved jor­den, og at vi var tå­l­mo­di­ge. Mi­ne spil­le­re fortje­ner stor respekt for den en­tu­si­as­me, de i hver kamp læg­ger for da­gen. De ar­bej­der sten­hårdt. Det er en ren for­nø­jel­se at se, « sag­de Glen Rid­ders­holm.

Sej­ren var FC Midtjyl­lands 12. i 12 hjem­me­kam­pe i den­ne sæ­son.

» Nu er du­si­net fuldt. Men det er ik­ke vo­res in­ten­tion, at det skal slut­te her. Vi går helt klart eft er at vin­de mester­ska­bet, « sag­de Glen Rid­ders­holm.

In­gen gum­mi­ben

Sam­me hold­ning har for­svars­spil­le­ren Jim Lar­sen, der score­de til 2- 0 kort før pau­sen.

» Selv­om vi li­ge nu er 12 po­int for­an FC Kø­ben­havn på an­den­plad­sen, kan det sag­tens gå galt for os al­li­ge­vel. Men det tror jeg ik­ke, det gør. Der er stor sub­stans i det­te hold. Selv­om FCK si­den eft er­å­ret har dril­let os med li­sti­ge kom­men­ta­rer, tror jeg ik­ke, at vi får ’ gum­mi­ben’, « sag­de Jim Lar­sen, der kryd­ser fi ngre for, at FCM- op­tu­ren fort­sæt­ter i næ­ste hjem­me­kamp mod Es­b­jerg.

» Vin­der vi her tan­ge­rer vi FC Kø­ben­havns re­kord med fl est sej­re på hjem­me­ba­ne. Den vil vi ger­ne ha­ve. Men vi vil alt­så al­ler­helst vin­de mester­ska­bet, « sag­de han.

FC Midtjyl­lands to- måls­skyt­te Martin Pu­sic er li­ge så op­ti­mi­stisk på sit holds veg­ne.

» År­sa­gen til at jeg i vin­ter­pau­sen skift ede fra Es­b­jerg til FC Midtjyl­land var, at jeg vil­le vin­de DM- guld. Vi har få­et en fan­ta­stisk start på for­å­ret. Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, at det slut­ter her, « sag­de han.

Ho­bro- træ­ner Jonas Dal an­er­kend­te FC Midtjyl­lands præ­sta­tion.

» Det er helt klart det bed­ste hold, vi har mødt i den­ne sæ­son. Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig an­det, end at de vin­der Su­per­liga­en, « sag­de Jonas Dal, der for­kla­re­de ne­der­la­get så­le­des:

» FC Midtjyl­land lag­de et so­lidt pres på os. Des­u­den var der fl ere af mi­ne spil­le­re, der var godt og grun­digt slid­te. Det blev kamp­af­gø­ren­de, « sag­de han.

Marcos Ure­na ind for Martin Pu­sic ( 71.). Mikkel Du­e­lund ind for Pet­ter An­der­s­son ( 78.). Izun­na Uzo­chukwu ind for Tim Sparv ( 86.)

Kri­sti­an Bach Bak ( 9.).

Martin Pu­sic ( th) he­a­der bol­den i net­tet til 1- 0.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.