LØ­VER­NES PLAN

BT - - SPORTEN -

Pe­ter Sø­ren­sen er BTs Su­per­liga­eks­pert, som skri­ver i BT Spor­ten

hver søn­dag og man­dag.

HVIS FC KØ­BEN­HAVN vin­der kam­pen mod Ran­ders FC i mor­gen, vil de ha­ve læn­ge­re ned til tred­je­plad­sen, end de har op til FC Midtjyl­land på før­ste­plad­sen.

10 po­int kom­mer de al­drig til at sæt­te over styr, og så er søl­vet re­elt i hus.

Men de er na­tur­lig­vis ik­ke til­fred­se med det. De vil fort­sat jag­te FCM, men kun en en­kelt gang kan de jo på­vir­ke de­res re­sul­tat, nem­lig, når de mø­des i Her­ning 17. maj.

Re­sten er ude af eg­ne hæn­der. HVAD DER TIL gen­gæld lig­ger i eg­ne hæn­der er mu­lig­he­den for at fort­sæt­te den po­si­ti­ve ud­vik­ling, som man er midt i, og som gan­ske vist no­get vak­len­de blev sat i gang, da Stå­le Sol­bak­ken i som­mer ud­skif­te­de så godt som et helt hold.

Næ­ste år SKAL det­te mar­kan­te ge­ne­ra­tions­skift le­ve­re va­ren. Guld ale­ne mat­cher klub­bens am­bi­tio­ner og in­ve­ste­rin­ger. TI­DEN SKAL BRU­GES godt, der skal vin­des kam­pe, og kon­cep­tet skal yder­li­ge­re for­ank­res. Li­ge­som in­di­vi­du­a­li­ster­ne, især Cornelius, skal til at blom­stre no­get oft ere.

Trup­pen kan fort­sat sli­bes til. Et par styk­ker slår ik­ke til, og et par styk­ker vil yder­li­ge­re hen­tes ind for at få den ide­el­le trup på plads, in­den det går løs i sæ­so­nen 15/ 16. Den­ne skal ik­ke ale­ne vin­des, der er og­så for­vent­nin­ger om kva­li­fi ka­tion til Cham­pions Le­ague.

Det går de eft er og in­ve­ste­rer må­l­ret­tet eft er.

Der­for gi­ver det og­så me­ning at ta­le om at hen­te Kasper Kusk og Ni­ck­las Bendt­ner til FCK.

Trup­pen vil så­le­des væ­re den stær­ke­ste no­gen­sin­de i dansk fod­bold og sam­ti­dig in­de­hol­de man­ge spil­le­re, der med sik­ker­hed kan sæl­ges med stor fortje­ne­ste, når ti­den og det ret­te bud kom­mer. DE SKAL IK­KE hen­te Kusk og Bendt­ner, for­di det er mu­ligt, men for­di det net­op er på de to po­si­tio­ner, FCK ik­ke sy­nes at ha­ve ni­veau­et til at brin­ge sig fra at væ­re bedst hver gang i Su­per­liga­en til at vin­de næ­sten hver gang – og sam­ti­dig væ­re på ni­veau med den eu­ro­pæ­i­ske sub­top, der mag­ter at kva­li­fi ce­re sig til Cham­pions Le­ague med jæv­ne mel­lem­rum. Ni­veau­et skal med an­dre ord mat­che de bed­ste hold i Bel­gi­en, Hol­land, Schweiz og Portu­gal for slet ik­ke at ta­le om al­le de øst­eu­ro­pæ­i­ske top­hold, der ty­pisk er be­ri­get af en el­ler an­den oligark, der spræn­ger nor­ma­le øko­no­mi­ske re­fe­ren­ce­ram­mer.

Som det dan­ske lands­hold er man op­pe mod øko­no­mi­ske over­mag­ter, men så er det, at man skal væ­re dyg­ti­ge­re på øv­ri­ge pa­ra­me­tre, li­ge­som ek­sem­pel­vis Ajax og An­der­le­cht i et be­ty­de­ligt om­fang har præ­ste­ret hi­sto­risk set. I DET PER­SPEK­TIV er Bendt­ner hel­ler ik­ke stør­re, men på sit bed­ste er han god nok til net­op at gø­re for­skel­len i af­gø­ren­de kam­pe. Der­for er han in­ter­es­sant.

Han vil fyl­de me­get, og ri­si­ko­en vur­de­ret ud fra hans gø­ren og la­den er ind­ly­sen­de. Hans expli­cit­te be­vidst­hed om eg­ne dum­he­der er be­stemt hel­ler ik­ke be­tryg­gen­de, hvis man er in­ve­stor el­ler dag­lig le­der i FCK.

Men det er net­op den slags ud­for­drin­ger, som man skal ha­ve res­sour­cer til at kla­re, hvis man vil væ­re med på et ni­veau, der på de fl este pa­ra­me­tre er over­mat­chen­de. FCK OG STÅ­LE Sol­bak­ken har jo en vis ru­ti­ne og en gan­ske pæn suc­ces med at hen­te stjer­ner hjem fra me­re el­le min­dre vel­lyk­ke­de uden­land­se­ven­tyr. Klub­bens selv­for­stå­el­se, stør­rel­se og for­mat er på in­ter­na­tio- nalt ni­veau, og og­så der­for har det væ­ret en ind­by­den­de mu­lig­hed for man­ge skan­di­na­vi­ske spil­le­re, der en­ten er på vej hjem til de nord­li­ge him­mel­strøg el­ler på vej vi­de­re syd­på i kar­ri­e­ren.

FCKs så oft e om­tal­te tid­li­ge­re sto­re ge­ne­ra­tio­ner har net­op væ­ret præ­get af nor­ske og sven­ske top­spil­le­re kry­dret med dan­ske lands­holds­spil­le­re samt me­re ekso­ti­ske indslag a la Zuma, Ailton og Da­me N’ Doye.

Og klub­bens le­del­se har for­må­et at få spil­le­re med fl ot­te in­ter­na­tio­na­le kar­ri­e­rer bag sig som To­bi­as Lin­dero­th, Marcus Al­l­bäck og Jesper Grønkjær til at præ­ste­re og le­ve­re.

In­ter­na­tio­na­le fl op, som Zanka og Ni­co­lai Jør­gen­sen har fun­det sig selv igen, mens Cornelius sta­dig la­der ven­te på sig.

Stjer­ner i svøb som Pi­er­re Bengts­son, Ati­ba Hut­chin­son, og Bre­de Han­geland er ble­vet ud­vik­let og solgt vi­de­re til stø­re in­ter­na­tio­na­le klub­ber. FODBOLDFILOSOFIEN HAR SI­DEN midt­halv­fem­ser­ne fun­da­men­talt set væ­ret den sam­me og dyg­tigt le­det af top­træ­ne­re, der har ud­vik­let hol­det og ud­dan­net nye hold til net­op den­ne stil, som har væ­ret suc­ces­rig bå­de na­tio­nalt og in­ter­na­tio­nalt.

Det er sam­me ingredienser, der nu igen er i stø­be­ske­en. Og med end­nu et par so­li­de for­stærk­nin­ger, som Kusk og Bendt­ner vil væ­re, har FCK for­ud­sæt­nin­ger­ne for at brin­ge dansk fod­bold ind på den yp­per­lig­ste in­ter­na­tio­na­le sce­ne igen.

Det træn­ger vi til.

Hvis FCK hen­ter Ni­ck­las Bendt­ner til klub­ben, vil de ha­ve for­ud­sæt­nin­ger­ne for at brin­ge dansk fod­bold til­ba­ge på den in­ter­na­tio­na­le sce­ne. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.