MES­SI EL­LER

BT - - SPORTEN -

el­ler Mes­si? Der­for har vi gi­vet al­le Superligaens træ­ne­re mu­lig­hed for at væl­ge og be­grun­de, hvem de helst så på de­res mand­skab. Ni træ­ne­re hav­de tid og lyst til at gi­ve de­res be­syv med i den evi­ge dis­kus­sion om ver­dens to bed­ste fod­bold­spil­le­re.

SØN­DAG 22. MARTS 2015

Bar­ce­lo­nas Lio­nel Mes­si ( tv) jub­ler på San­ti­a­go Ber­na­beu ef­ter en scor­ing i marts 2014.

Fo­to: Reu­ters

» Det er rig­tig svært, men jeg væl­ger Mes­si, for­di jeg tror, han vil­le kun­ne gø­re fl est ting for vo­res hold. Jeg sy­nes fak­tisk, Ro­nal­do er en me­re kom­plet spil­ler. Spar­ker fan­ta­stisk, tek­nisk stærk, hur­tig og ho­ved­støds­stærk, men jeg sy­nes ba­re, at præ­cis det, Mes­si kan, er han så astro­no­misk me­get bed­re til end al­le an­dre. De små dri­blin­ger, hur­ti­ge afl eve­rin­ger og spil­let i de små rum. Det er et helt vildt over­blik, han har i de små om­rå­der. Han har en fan­ta­stisk spa­ti­al in­tel­li­gens. Den der for­nem­mel­se for tid og rum. Hvor langt er der hen til med­spil­ler og mod­spil­ler, hvor­når bli­ver taklin­gen sat ind. Det er helt vildt at se på. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.