R RO­NAL­DO?

BT - - SPORTEN -

SØN­DAG 22. MARTS 2015

Lars Søn­der­gaard, Søn­derjy­ske- træ­ner

» Jeg vil ha­ve Mes­si li­ge i øje­blik­ket, da han vir­ker til at væ­re i bedst form. Ro­nal­do kan og­så man­ge ting på egen hånd, men Mes­si kan ba­re gø­re det uven­te­de. Han kan gø­re det helt selv, hvor Ro­nal­do er lidt afh æn­gig af, at der er nog­le med­spil­le­re, der gør ham god i om­stil­lings­fa­sen. Det har Mes­si ik­ke brug for. « » Jeg har sagt Ro­nal­do i man­ge år, for­di han har vist, han kan spil­le fl ere ste­der i ver­den. Han har væ­ret stjer­ne i Spa­ni­en og Eng­land. Det er et po­si­tivt pro­blem at væl­ge mel­lem de to, men det hand­ler for mig om ty per, og jeg kan bedst li­de den ud­for­dren­de ty pe. Jeg sy­nes, Ro­nal­do har fl ere tan­gen­ter at spil­le på, selv­om Mes­si er ek­stremt dyg­tig. « » Klart Mes­si. Uden tvivl. Mes­si er med af­stand den bed­ste fod­bold­spil­ler i ver­den. Ro­nal­do er må­ske den bed­ste fod­bol­dat­let; god med beg­ge ben, god med ho­ve­d­et, stærk og hur­tig. Men Mes­si er jo magisk. Mes­si kan la­ve no­get i så høj fart i så små rum. Det er som om, han ser ver­den me­get hur­ti­ge­re end al­le an­dre. Ti­den står stil­le, når han ar­bej­der i de små rum. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.