EL CLÁSI­CO ER ...

BT - - SPORTEN - MES­TER­MØ­DE Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg og Sø­ren Hang­høj Kristensen joko@ bt. dk, srkr@ spor­ten. dk

I aft en mø­des to af ver­dens stør­ste klub­ber i et op­gør, der oser af had, po­li­tisk og hi­sto­risk spæn­ding, hvor ver­dens bed­ste fod­bold­spil­le­re ud­fol­der sig.

MI­CHA­EL LAUD­RUP BLI­VER

. . . al­drig træ­ner i hver­ken Re­al el­ler Bar­ce­lo­na. Hav­de han væ­ret i spil til det, vil­le han og­så væ­re træ­ner nu med den bag­grund, han har som per­son­lig­hed og fan­ta­stisk spil­ler i beg­ge klub­ber. Jeg har al­drig tro­et på ham som Re­al Madrid- træ­ner, men i Bar­ce­lo­na, hvor han er barn af den klub og barn af Jo­han Cruyff s fi lo­so­fi . Job­bet er ba­re gå­et hans næ­se for­bi alt for man­ge gan­ge.

PEP GU­AR­DI­O­LA VEN­DER TIL­BA­GE TIL BAR­CE­LO­NA, NÅR

. . . han vil. Han be­stem­mer selv tids­punk­tet, og det har me­get at gø­re med må­den, han for­lod klub­ben på eft er stor suc­ces og 14 tit­ler. Jeg tror, han kan ven­de til­ba­ge som sport­s­di­rek­tør el­ler præ­si­dent. Det er de ene­ste rol­ler, jeg kan se ham i, for som Bar­ce­lo­na- træ­ner har han op­nå­et alt. Hvor­for skul­le han ri­si­ke­re at gø­re det dår­li­ge­re?

EL CLASICÓ ER VER­DENS STØR­STE FOD­BOLD­KAMP, FOR­DI

. . . den på en og sam­me tid by­der på ver­dens­klas­se­fod­bold fra pla­ne­tens bed­ste spil­le­re og en eks­plo­siv ram­me­for­tæl­ling om hi­sto­risk un­der­tryk­kel­se og po­li­ti­ske mod­sæt­nin­ger. Få klub­ber ha­der hin­an­den så me­get som FC Bar­ce­lo­na og Re­al Madrid. El Clási­co is­ce­ne­sæt­ter den år­hund­re­de­gam­le kon­fl ikt mel­lem Ca­ta­lo­ni­en og cen­tral­mag­ten, og den­ne po­li­ti­ske di­men­sion hæl­der ek­stra ben­zin på bå­let, hver ene­ste gang de to gi­gan­ter mø­des? Si­den det før­ste mø­de til­ba­ge i 1902 er for­tæl­lin­ger­ne, spil­ler­ne og ri­va­li­se­rin­gen mel­lem de to klub­ber blot ble­vet stør­re, bed­re og me­re in­tens.

BT har bedt 20 stem­mer fra fod­bol­dens ver­den om at fuld­fø­re 20 sæt­nin­ger om­kring ri­va­l­op­gø­ret, der klæ­der dig bedst mu­ligt på med hold­nin­ger, hi­sto­ri­er og eks­pert­vur­de­rin­ger til fod­bold­kam­pen, du ba­re ik­ke må gå glip af.

BAR­CE­LO­NA UDEN MES­SI ER

. . . et frem­ra­gen­de fod­bold­hold bå­de rent tek­nisk og taktisk. Men det er og­så et hold, der ik­ke har det ek­stra­or­di­næ­re kryd­de­ri. Det kryd­de­ri er Mes­si. Når han spil­ler, som han gør li­ge nu, er han det stør­ste ta­lent no­gen­sin­de i fod­bold­ver­de­nen. Han er det, der gør, at FC Bar­ce­lo­na ik­ke er et hold, der kan spil­le med om de sto­re tit­ler – men et hold, der SKAL spil­le med. Hvert år

RE­AL MADRIDS TRÆ­NER I NÆ­STE SÆ­SON HED­DER

. . . sta­dig Car­lo An­ce­lot­ti. Jeg har på for­nem­mel­sen, at de vin­der en­ten mester­ska­bet el­ler Cham­pions Le­ague. De mang­ler kon­ti­nu­i­tet på træ­ner­po­sten i Re­al Madrid, han vir­ker sym­pa­tisk og dyg­tig, og han vandt jo Cham­pions Le­ague sid­ste år, så det vil væ­re et godt valg at hol­de fast i ham Erik

THOMAS GRA­VE­SEN OG RE­AL MADRID VAR ET...

fan­ta­stisk skift e for Thomas. Jeg hav­de for­nø­jel­sen af at spil­le med Thomas i man­ge år, og han er en af de bed­ste, jeg har spil­let med. Det var en fan­ta­stisk mu­lig­hed for ham og fan­ta­stisk for en dan­sker i det he­le ta­get. Alt ta­get i be­tragt­ning sy­nes jeg, han gjor­de det rig­tig fi nt. Langt de fl este vil­le nok si­ge, det var et for­kert match, men det, sy­nes jeg, vil­le væ­re for­kert at si­ge

LU­IS FI­GOS OG MI­CHA­EL LAUD­RUPS SKIF­TE FRA BAR­CE­LO­NA TIL RE­AL MADRID VAR

. . . først og frem­mest mo­digt. Det var et godt skift e for Re­al Madrid, for­di de blev suc­ces­ful­de. Men de var og­så lidt vil­de. Når du væl­ger at skift e på top­pen af din kar­ri­e­re er det lidt vildt med tan­ke på ri­va­li­se­rin­gen mel­lem de to klub­ber fra Bar­ce­lo­na til ær­ke­ri­va­len over dem al­le

IKER CA­SIL­LAS ER

. . . ind­be­gre­bet af spansk lands­holds­fod­bold og Re­al Madrid i de sid­ste man­ge år, men eft er min me­ning er han en må­l­mand, der er på vej mod sid­ste salgs­da­to. Han har ik­ke præ­ste­ret på sam­me hø­je ni­veau, som han har gjort tid­li­ge­re. Når man bli­ver æl­dre, er man knapt så hur­tig, som man var en­gang, men man tror sta­dig, man er det, og der har ba­re væ­ret fl ere ek­semp­ler på min­dre go­de præ­sta­tio­ner over en læn­ge­re pe­ri­o­de Mo­gens Krogh, tid­li­ge­re Brønd­by­må­l­mand og lands­holds­re­ser­ve

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.