Guld­fe­ber i Søn­derjyl­land

Ge­o­log har gjort op­sigtsvæk­ken­de guld­fund i en grus­grav ved Rø­de­kro

BT - - NYHEDER - Jan Bjer­re Laurid­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

ARV FRA IS­TI­DEN

Rø­de­kro i Søn­derjyl­land kan må­ske bli­ve et nyt klon­di­ke for dan­ske­re, der går og drøm­mer om at va­ske guld ud af jor­den.

Der er nem­lig fun­det guld i en grus­grav nær Rø­de­kro, skri­ver vi­den­skab. dk.

Det be­kræft er ge­o­log og se­ni­o­r­for­sker Chri­sti­an Knudsen fra De Na­tio­na­le Ge­o­lo­gi­ske Un­der­sø­gel­ser for Dan­mark og Grøn­land ( Geus):

Var skep­tisk

» Da eje­ren af grus­gra­ven for­tal­te mig, at der var guld nær Rø­de­kro, var jeg lidt skep­tisk.

Det sker ret oft e, at an­dre mi­ne­ra­ler for­veks­les med guld, men her vi­ste det sig at hol­de stik. Der er rent fak­tisk guld i Søn­derjyl­land, « for­tæl­ler Chri­sti­an Knudsen til vi­den­skab. dk.

Gul­det er iføl­ge for­ske­ren ført til Søn­derjyl­land af gletsje­re un­der en af de se­ne­ste is­ti­der.

Men in­den du kvit­ter job­bet og in­ve­ste­rer spa­re­pen­ge­ne i hak­ke og va­ske­pan­de, skal du li­ge ha­ve pro­por­tio­ner­ne for øje. Selv om Chri­sti­an Knudsen har fun­det me­re end 1.000 guld­korn i Rø­de­kro, er de hver især på mel­lem en halv og en tien­de­del af en mil­li­me­ter. Al­li­ge­vel har for­ske­ren svært ved at skju­le sin be­gej­string:

» Selv om der næp­pe er no­gen, som bli­ver for­gyldt af det her, sy­nes jeg, at det er sjovt, at man rent fak­tisk kan fi nde na­tur­ligt afl ej­ret guld i Dan­mark, « si­ger Chri­sti­an Knudsen.

Guld­stø­vet er iføl­ge for­ske­ren kom­met til Rø­de­kro med gletsje­re, der er gle­det ned over de­le af Nor­d­eu­ro­pa. Bun­den af gletsjer­ne har høv­let ma­te­ri­a­le af de skan­di­na­vi­ske fj el­de og frag­tet det med sig mod syd.

Må­ske an­dre guld­fund

Og det er ik­ke ude­luk­ket, at man og­så kan fi nde guld an­dre ste­der i Dan­mark.

» Hvis for­ud­sæt­nin­ger­ne for at fi nde guld har væ­ret til ste­de i Rø­de­kro, er der ik­ke no­get til hin­dring for, at man og­så kan fi nde guld i grus­gra­ve i re­sten af Dan­mark, « si­ger Chri­sti­an Knudsen, der sam­ti­dig kom­mer med en ven­lig på­min­del­se:

» In­den fa­mi­li­en Dan­mark be­stormer al­le grus­gra­ve i Dan­mark, skyl­der vi at si­ge, at grus­gra­ve jo er pri­vat grund, at det er far­li­ge ste­der at op­hol­de sig, og at gul­det sand­syn­lig­vis fi ndes i så små kon­cen­tra­tio­ner, at man skal kig­ge de helt rig­ti­ge ste­der og med det helt rig­ti­ge ud­styr for at få no­get i pan­den, « si­ger se­ni­o­r­for­ske­ren til vi­den­skab. dk. Guld­fun­det er gjort i en grus­grav ved Rø­de­kro

Guld­kor­ne­ne er bit­tes­må, men al­li­ge­vel er ge­o­log Chri­sti­an Knudsen be­gej­stret for fun­det. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.