Nej, vi stil­ler ba­re krav til al­le

BT - - DEBAT - OLE HÆK­KERUP

In­te­gra­tions­ord­fø­rer, S

om, hvor man­ge der kom­mer til Dan­mark, så er det reg­ler­ne for asyl og fa­mi­lie­sam­men­fø­ring, der er af­gø­ren­de. Der gen­nem­før­te vi stram­nin­ger al­le­re­de sid­ste eft er­år. Eft er de stram­nin­ger er reg­ler­ne for at få asyl og for at få fa­mi­li­en til Dan­mark stram­me­re, end de var på no­get tids­punkt un­der VKO. Til gen­gæld har vi æn­dret reg­ler­ne for dem, der al­le­re­de er i Dan­mark, så de f. eks. ik­ke skal sid­de og kuk­ke­lu­re på et asyl­cen­ter, men ger­ne

NÅR DET HAND­LER

må kom­me ud at ar­bej­de uden for cen­tret.

ue­ni­ge med DF og Ven­stre i, om det er godt el­ler skidt. Vi me­ner, at det gør in­te­gra­tio­nen nem­me­re. Så vi kon­kur­re­rer ik­ke med DF om at væ­re stram­mest. Vi fo­ku­se­rer på, hvad vi gør med de men­ne­sker, der er kom­met til Dan­mark. Vi skal ha­ve de sam­me for­vent­nin­ger til dem, som vi har til al­le an­dre dan­ske­re. El­lers ri­si­ke­rer vi, at in­te­gra­tio­nen fejl­er, som den har gjort un­der skif­ten­de re­ge­rin­ger i man­ge år. Vi skal ik­ke fi nde på und­skyld­nin­ger for

DER ER VI

ny­dan­ske­re og si­ge, at det er svært for dem på grund af de­res op­vækst el­ler fa­mi­lie el­ler kul­tu­rel­le bag­grund.

grund­læg­gen­de so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske vær­di­er, at al­le, der kan bi­dra­ge, skal bi­dra­ge. Det gæl­der og­så ny­dan­ske­re. Så vo­res in­te­gra­tions­po­li­tik er me­re frem­sy­net end de bor­ger­li­ges, for­di vi si­ger til dem, der kom­mer til lan­det, at de skal væ­re en del af sam­fun­det. Bå­de i for­hold til ar­bej­de, vær­di­er og hold­nin­ger til rig­tigt og for­kert. Hvis vi hol­der op med at for­ven­te no­get, så er vi i gang med et mas­sivt svigt.

DET ER HELT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.